HISD nhận đơn/thư tín của các ứng viên đủ điều kiện chức Ủy Viên Học Khu VI

Ủy Ban Giáo Dục HISD đã nhận được lá thư từ chức của Ủy Viên Greg Meyers, Ùy Viên Học Khu VI, vào ngày 8 tháng Mười Hai, 2016. Việc từ chức của UV Meyers sẽ trở nên có hiệu lực, và tạo ra một ghế trống, vào ngày 16 tháng Mười Hai, 2016, theo luật hoạt động. Ủy Ban dự định lấp đầy chỗ trống này bằng sự bổ nhiệm trong phiên họp thường lệ đúng ngày 12 tháng Giêng, 2017 hay trước đó. Các ứng viên hợp lệ cư ngụ trong Học Khu VI phải nộp đơn cho Phòng Dịch Vụ Ủy Ban, bà Veronica Mabasa, cho đến ngày 3 tháng Giêng, 2017 lúc 5:00 p.m.

Muốn biết thêm thông tin về các điều kiện để phục vụ là ủy viên và/hoặc các ranh giới học khu của Ủy Viên Học Khu VI, vui lòng xem các nối kết bên dưới (Anh ngữ).

Bản đồ các ranh giới học khu.

Board member eligibility/qualifications