Ông tổng giám đốc HISD chia sẻ về những gì nhận được trong chuyến đi “Listen and Learn”

listenlearn_embed-300x169

Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston Richard Carranza đã chia sẻ kết quả những cuộc họp công cộng “Listen and Learn” với Ủy Ban Giáo Dục vào hôm thứ Năm.

Ủy Ban Giáo Dục HISD đã tổ chức trên hai mươi cuộc họp công cộng, bắt đầu từ tháng Chín, như một cách để giới thiệu ông Carranza với cộng đồng, thu thập ý kiến từ những người lưu tâm về tương lai của khu học chánh, và hiểu biết về những vấn đề then chốt trên toàn HISD.

Nói chung, gần 3,000 người đã tham dự, gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giáo hội, cũng như các viên chức dân cử. Khu học chánh còn tổ chức hai cuộc họp trực tuyến – một bằng Anh ngữ và một bằng Tây Ban Nha ngữ – để cho phép cộng đồng đưa lên những câu hỏi qua email, bản tweet, trên Facebook hay gọi điện thoại trong sinh hoạt được trực tiếp truyền hình này. Buổi “Listen and Learn” trên mạng nhận được hơn 150 câu hỏi.

Qua ý kiến trong các cuộc họp, phụ huynh nói cần có sự công bằng, và học sinh yêu cầu cải tiến chỗ học hành và kỹ thuật hỗ trợ. Cộng đồng nhận biết ưu điểm của các chương trình học thuật, giáo chức tận tâm của HISD, cũng như các tương giao mạnh mẽ của học khu được duy trì. Tham dự viên cũng nói về những lãnh vực cần cải tiến, tỉ như sự luân chuyển lãnh đạo và hiệu trưởng, phẩm chất giáo chức, cơ sở không đầy đủ, giáo dục đặc biệt và ngân khoản sẵn có cho các chương trình tỉ như nghệ thuật.

Ông Carranza nói ông có ý định tiếp tục những đối thoại cộng đồng này khi có thể để theo dõi các đề tài khiến ông chú ý, cũng như chú ý đến đường hướng mà học khu cần phải có trong những năm sắp tới.

“Tôi mong được làm việc với Ủy Ban Giáo Dục, với Nhóm HISD, và cộng đồng nói chung để xác định những bước kế tiếp của chúng ta khi xây dựng trên các ưu điểm của chúng ta và biến đổi các thách đố thành cơ hội, thiết lập một học khu cấp bậc quốc tế trong một thành phố cấp bậc quốc tế,” ông Carranza nói.