Kỳ nghỉ mùa đông bắt đầu thứ Hai, các lớp sẽ học lại vào ngày 4 tháng Giêng

Văn phòng hành chánh, trung ương sẽ mở cửa lại vào ngày 3 tháng Giêng

Chương trình nghỉ lễ Mùa Đông 2016 của Khu Học Chánh Houston như sau:

Các học sinh sẽ nghỉ mùa đông bắt đầu từ thứ Hai 19 tháng Mười Hai, 2016, cho đến thứ Ba, 3 tháng Giêng, 2017. Các học sinh sẽ đi học lại vào thứ Tư, 4 tháng Giêng, 2017.

Các văn phòng hành chánh và trung ương HISD sẽ đóng cửa từ thứ Hai 19 tháng Mười Hai, 2016, và sẽ mở cửa lại vào thứ Ba, 3 tháng Giêng, 2017.

Nhân viên có thắc mắc phải tham khảo chương trình làm việc ở đây.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần tiểu các cơ sở của học khu trong thời gian nghỉ lễ. Những trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo qua số 713-892-7777.