Xin cộng đồng cho biết ý kiến về các kế hoạch biến đổi học đường

Phụ huynh, nhân viên, học sinh, và phần tử cộng đồng được mời cho biết ý kiến

Một tá các trường HISD được xếp hạng là các trường “Improvement Required” (IR – Cần Cải Tiến) bởi Cơ Quan Giáo Dục Texas (TEA). Cơ quan TEA yêu cầu khu học chánh đưa ra “các kế hoạch biến đổi” cho mỗi trường trong niên khoá 2017-2018, kể ra những hành động phải có để giúp học sinh phát triển nhiều hơn và cải tiến thành tích học sinh. HISD kính mời các phụ huynh, học sinh, nhân viên, và phần tử cộng đồng tham dự trong tiến trình này bằng cách cho biết ý kiến qua bản thăm dò dưới đây. Ý kiến của quý vị rất giá trị. Hãy tham gia bản thăm dò ở đây.