Thông điệp đặc biệt của Tổng Giám Đốc Carranza về những bảo vệ học sinh

Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston đã gửi thông điệp sau cho phụ huynh, phần tử cộng đồng, và nhân viên:

Khu Học Chánh Houston hãnh diện về sự đa dạng của mình. Mỗi học sinh và từng học sinh của chúng tôi có quyền lợi đối với giáo dục mà không kỳ thị, sách nhiễu, và trả thù. Sự tập trung và kiên quyết phục vụ mọi học sinh của chúng tôi sẽ không giảm bớt bởi thông báo về sự giảm bớt các hướng dẫn để cung cấp những bảo vệ cho các học sinh chuyển phái tính trong các trường công lập.

Trong HISD, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một môi trường an toàn và tích cực cho mọi học sinh.

Chúng tôi không kỳ thị. Thật vậy, chính sách của ủy ban giáo dục HISD rõ ràng khẳng định rằng chúng tôi không tha thứ cho sự kỳ thị dựa trên sắc tộc, phái tính, chiều hướng tính dục, giới tính, và/hoặc biểu lộ giới tính, hoặc trên bất cứ căn bản nào bị luật cấm. Ủy Ban Giáo Dục HISD và tôi quyết tâm tôn trọng và nhận biết mọi học sinh dù họ là ai.

Các học sinh của chúng tôi tiêu biểu tốt nhất cho con người chúng tôi, và cùng nhau chúng tôi là HISD.

Trân trọng,

Richard A. Carranza

Tổng Giám Đốc HISD