Ủy Ban Giáo Dục HISD chọn trưởng phòng kiểm toán

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã chọn ông Garland W. Blackwell là trưởng phòng kiểm toán của học khu.

Ông Blackwell gần đây nhất là một giám đốc kiểm toán nội bộ cho Parsons, một công ty dịch vụ công trình toàn cầu, ở đây ông đặt ra và điều khiển tiến trình kiểm toán nội bộ cho các văn phòng miền ở Trung Đông và Phi Châu. Ông có trên 25 năm kinh nghiệm kiểm toán và tài chánh.

Ông là một chuyên viên kiểm toán đầy đủ khả năng, ông sẽ giám sát chặt chẽ học khu và những đề nghị cải thiện để bảo vệ các nguồn năng học khu và hỗ trợ các giá trị cốt yếu.

“Đó từng là một ưu tiên của ủy ban chúng tôi và tiểu ban kiểm toán để lấp đầy chức vụ này hầu bảo đảm rằng sự liêm chính và minh bạch được duy trì trên toàn học khu,” Chủ Tịch UBGD là bà Wanda Adams nói.

Ông Blackwell sẽ chịu trách nhiệm thi hành một kế hoạch kiểm toán và giám sát cũng như thực hiện những việc kiểm toán phù hợp với kế hoạch kiểm toán đã được phê chuẩn phù hợp với chính sách của ủy ban và Tiêu Chuẩn Quốc Tế cho Sự Kiểm Toán Nội Bộ Chuyên Môn (Professional Practice of Internal Auditing). Ông cũng sẽ chịu trách nhiệm các tiến trình cải tiến thương mãi và bảo đảm sự phù hợp với các quy tắc và luật lệ thích hợp. Ông Blackwell sẽ báo cáo cho Ủy Ban Giáo Dục HISD.

Ông Blackwell có bằng cử nhân về quản trị thương mãi từ đại học University of North Carolina at Chapel Hill và bằng cao học về quản trị thương mãi từ New Mexico Highlands University. Sau đó ông kiếm được bằng tiến sĩ luật từ Willamette University’s College of Law và một bằng cao học về luật thuế vụ của đại học University of San Diego.