Trường Washington tiếp đón các học sinh từ Zimbabwe để học hỏi chung về khoa học, kỹ thuật

Trường “Booker T. Washington High School” vừa mới tiếp đón một nhóm khoảng 50 học sinh từ Zimbabwe nằm trong đồ án học hỏi chung 10 ngày.

Sự hợp tác giữa Rydings College ở Zimbabwe và Trung Học Washington chính yếu nhắm đến khoa học và kỹ thuật và bao gồm việc đi thăm Trung Tâm Không Gian Houston và Đại Học Houston. Các học sinh hy vọng sẽ đem về những ý kiến về cách làm máy quạt gió và các tiến trình lọc nước.

Các học sinh từ cả hai trường dự định liên lạc và tiếp tục hợp tác. Các học sinh trường Washington dự tính đến thăm trường Zimbabwe trong tháng Mười Một để xem sự tiến bộ đến đâu.