HISD tổ chức ba diễn đàn đầu tiên cho phụ huynh giáo dục đặc biệt

Hàng trăm phụ huynh đã tham dự ba diễn đàn giáo dục đặc biệt đầu tiên vào tối thứ Tư tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, ở đây họ có thể đặt câu hỏi và cho biết ý kiến trong nỗ lực rộng lớn hơn là cải tổ các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong khu học chánh này.

Các cuộc họp sẽ được tổ chức bởi Phòng Giáo Dục Đặc Biệt HISD, nó hỗ trợ các học sinh có khuyết tật để lên đại học và sẵn sàng đi làm cũng như các khả năng để sống tự lập qua việc tích cực tham dự học trình theo cấp lớp.

“Chúng tôi muốn biết chắc là những dịch vụ cung cấp sẽ đáp ứng nhu cầu của các học sinh, và chúng tôi không chỉ làm theo quy tắc,” Trưởng Học Thuật HISD là bà Grenita Lathan nói với các tham dự viên.

Có hai cơ hội để tham dự:

Thứ Tư, 19 tháng Tư, 2017
8:30-10 a.m.
HISD East Field Office
1102 Telephone Road, Houston 77023

Thứ Tư, 17 tháng Năm, 2017
6-7:30 p.m.
HISD South Field Office
4040 W. Fuqua St., Houston 77045

Phụ huynh có thể đặt câu hỏi trong cuộc họp, nộp câu hỏi qua máy điện toán tại địa điểm, gửi email câu hỏi trước về SpecialEducation@HoustonISD.org, hoặc nộp câu hỏi qua tờ đơn trên mạng tại HoustonISD.org/SpecialEducation. Phụ huynh cũng có thể lấy phiếu ý kiến giáo dục đặc biệt trong trường của con em, điền đầy đủ, và nộp lại cho văn phòng trường.

Tờ thông tin cuộc họp bằng tiếng Anh

Tờ thông tin cuộc họp bằng tiếng Việt

Tiểu ban đặc biệt về giáo dục đặc biệt:

Anne Sung, Ủy Viên Giáo Dục Trustee và chủ tịch tiểu ban
Diana Davila, Ủy Viên Giáo Dục
Holly Maria Flynn Vilaseca, Ủy Viên Giáo Dục
James Troutman, phụ huynh
Shana Holverson, phụ huynh
Michelle Black, phụ huynh
Ebru Erdini, phụ huynh
Jamie Wilkes, giáo chức
Jackie Anderson, giáo chức
Hannah Mose-Harvey, hiệu trưởng
Barbara Mullen, chuyên gia chương trình toàn học khu
Courtney Bensch, chủ tịch giáo dục đặc biệt
Jackie Cross-Ecford, phụ huynh cố vấn
Jack M Fletcher, PhD, Child Neuropsychologist and Professor of Psychology, University of Houston
Joshua Rotenberg, MD, bác sĩ thần kinh và phụ huynh