‘On the Yard’: Tìm hiểu thêm về cuộc bỏ phiếu 6 tháng Năm về “Prop 1”

Chủ tịch UBGD HISD là Wanda Adams vừa mới đến thăm Tổng Quản Lý về Ngân Sách và Tài Chánh là ông Glenn Reed để thảo luận về tầm quan trọng của vấn đề “Recapture” trong lá phiếu ngày 6 tháng Năm.

Trong đoạn khai trương On the Yard của bà Adams, là chương trình sẽ được chiếu hàng tháng trên đài HISD-TV, ông Reed đã vạch ra những hậu quả của cả hai lựa chọn theo “Proposition 1”: bỏ phiếu thuận, để mua tín chỉ đi học từ tiểu bang, hoặc bỏ phiếu chống, để bất động sản bị tách rời khỏi danh sách nộp thuế của HISD.

Ông Reed nói bất kể kết quả của cuộc bầu cử này, có một sự phân định quan trọng phải làm khi nghĩ đến cả hai sự lựa chọn.

“Một trong những điều quan trọng nhất để hiểu là việc bầu cử để mua tín chỉ đi học là bầu cử về việc chúng ta trả lại tiền ‘Recapture’ như thế nào, đó không phải là bầu cử để biết chúng ta có phải trả lại tiền ‘Recapture’ hay không,” ông Reed nói. “Đó là cuộc bầu cử về việc chúng ta có viết chi phiếu để trả cho tiểu bang hay không hoặc chúng ta có cho phép tiểu bang đến lấy bất động sản khỏi chúng ta và trao cho học khu khác hay không.”

Một bầu cử thuận cho việc mua tín chỉ đi học có nghĩa HISD sẽ viết một chi phiếu trả cho tiểu bang gồm tiền thuế bất động sản trong vùng và tiếp tục trả tiền “Recapture” hàng năm cho một tương lai có thể thấy được. Một bầu cử chống việc mua tín chỉ đi học có nghĩa tách rời các bất động sản có giá trị nhất về thương mãi, không để làm nơi cư ngụ ra khỏi sổ thuế của học khu.

“Bất cứ đằng nào cũng có một hậu quả, dù là quý vị bỏ phiếu thuận hay chống.” Bà Adams nói. “Nhưng một điều tôi có thể nói là mẫu số chung là… hãy coi các trẻ em là trước hết.”

Hãy tìm hiểu thêm về “Recapture” trong cuốn phim video ở trên (bằng Anh ngữ), và tìm những địa điểm bỏ phiếu cũng như một mẫu lá phiếu trong trang HoustonISD.org/Recapture.