Cử tri HISD lựa chọn cách nào học khu phải trả lại tiền “Recapture”

Bỏ phiếu sớm về “Proposition 1” sẽ từ 24 tháng Tư đến 2 tháng Năm

Bỏ phiếu sớm bắt đầu hôm nay, và cử tri HISD được yêu cầu quyết định về cách nào khu học chánh sẽ trả lại tiền “Recapture” cho tiểu bang Texas.

“Proposition 1” yêu cầu cử tri chọn giữa hai điều – mua tín chỉ đi học từ tiểu bang hoặc chịu tách biệt bất động sản thương mãi. Phiếu thuận để mua tín chỉ đi học có nghĩa HISD sẽ viết một chi phiếu trả cho tiểu bang gồm tiền thuế bất động sản và tiếp tục trả tiền này hàng năm trong một tương lai có thể đoán trước. Phiếu chống việc mua tín chỉ đi học có nghĩa tách rời các bất động sản có giá trị nhất về thương mãi, không để ở ra khỏi sổ thuế của khu học chánh.

Bỏ phiếu sớm chấm dứt ngày 2 tháng Năm, và ngày Bầu Cử là 6 tháng Năm. Để biết các địa điểm bỏ phiếu, xin nhấn vào đây.

Đây là những chữ sẽ xuất hiện trên lá phiếu:

Cho phép ủy ban giáo dục của Khu Học Chánh Houston mua các tín chỉ đi học từ Tiểu Bang Texas với lợi tức tiền thuế trong vùng.

Bỏ phiếu thuận để mua các tín chỉ đi học sẽ cho phép HISD trả tiền “Recapture” hàng năm cho tiểu bang. Nếu tổng số tiền thu thuế của chúng ta tiếp tục gia tăng, tiền ấy sẽ giúp bù đắp cho những số tiền phải trả này. Khu học chánh sẽ có thêm khả năng để tài trợ các trường trong tương lai.

Bỏ phiếu chống việc mua các tín chỉ đi học sẽ cho phép các bất động sản thương mãi bị tách rời khỏi HISD và giao lại cho các khu học chánh khác với mục đích thu thuế – năm nay sẽ là học khu Aldine. Khu học chánh sẽ mất tiền thu thuế này từ các hoạt động của học khu và có ít khả năng trong tương lại để tài trợ các trường.

Những câu thường hỏi về “Recapture”

Khi bất động sản thương mãi càng bị tách rời nhiều, một phần trăm lớn hơn về trách nhiệm tài trợ giáo dục công cộng sẽ chuyển sang các chủ nhà và các chủ doanh nghiệp còn lại. Ngoài ra, học khu sẽ mất tiền thu thuế tương lai về những tài sản bị tách rời dùng để trả tiền nợ của khu học chánh dùng để xây các trường. Số tiền thu thuế này không bị mất nếu mua các tín chỉ đi học.

Biểu đồ sau đây sẽ cho thấy ảnh hưởng tài chánh đối với học khu dưới cả hai hoàn cảnh:

Các cử tri HISD đã cân nhắc vấn đề này trong tháng Mười Một 2016, khi họ từ chối “Proposition 1” (Đề Nghị 1) và mua tín chỉ đi học, làm cho HISD phải chịu “detachment” (từ bỏ) để trả tiền “Recapture”. Kể từ đó,  hoạt động bởi Cơ Quan Giáo Dục Texas (TEA) và các yếu tố khác đã giảm bớt bổn phận “Recapture” của HISD từ khoảng $162 triệu xuống khoảng $77 triệu. Những số tiền trả lại trong tương lai cũng được giảm bớt. Điều này dẫn đến việc Ủy Ban Giáo Dục HISD đưa vấn đề này trở lại lá phiếu trong cuộc bầu cử tháng Năm.

“Recapture” trong lá phiếu 6 tháng Năm: Quý vị muốn HISD trả lại thế nào?

HISD ở trong tình cảnh này vì giá trị bất động sản gia tăng và luật tài trợ các trường “Robin Hood”. Mức độ giầu có của HISD cho từng học sinh thì vượt quá mức độ được cơ quan Lập Pháp đặt ra. Theo luật hiện nay, ngay cả một học khu như HISD với gần 80% học sinh thiệt thòi về kinh tế và trên 30% học sinh đang học tiếng Anh thì cũng bị coi là giầu và vì thế phải chịu trả lại tiền “recapture”. Một khi sự giầu có bất động sản cho từng học sinh vẫn trên mức tiểu bang đặt ra, và hệ thống tài trợ học đường của tiểu bang vẫn như cũ, HISD vẫn tiếp tục trong tình trạng “Recapture”.

Muốn tìm hiểu thêm về “Recapture” và địa điểm bỏ phiếu cũng như lá phiếu mẫu, hãy vào HoustonISD.org/Recapture