Feast of Art’ cung cấp nhiều trình diễn nghệ thuật

‘Các trường trong vùng phân bổ của trường Trung Học Chavez đã tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật, “A Feast of Art,” vào thứ Bẩy, 20 tháng Năm tại trường này để ăn mừng các thành công nghệ thuật của học sinh trong Học Khu II trong niên khoá 2016-2017.

Buổi triển lãm nghệ thuật này nằm trong một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gia tăng việc học nghệ thuật trong vùng, có đặc điểm là nghệ thuật thưởng lãm được thực hiện bởi các học sinh từ các trường tiểu học Bellfort Early Childhood Center; Bonner, Lewis, Patterson, Park Place, và Rucker; các trường trung học I cấp Ortiz và Stevenson; và Trung Học Chavez.

Mỗi trường có các tác phẩm đẹp nhất trưng bày cho cộng đồng. Trường Park Place ES có các điêu khắc, và trường Bellfort ECC cung cấp các tranh vẽ, và tranh dán. Trường Chavez có cả một máy trộn đất sống động. Hàng trăm bức tranh của học sinh đã trang hoàng các bước tường và dọc theo các hành lang. Các đội trống trường trung học I cấp đã trình diễn cùng với các nhóm vũ và võ thuật. Ban nhạc trường Chavez đã kết thúc sinh hoạt này.