Hạn chót nộp đơn Magnet cho Giai Đoạn 2 là 31 tháng Năm

Những phụ huynh nào vẫn muốn nộp đơn xin vào trường magnet niên khoá 2017-2018 hoặc muốn nộp đơn lại vào trường nguyên thủy mà đơn bị bác hoặc đã rút đơn thì có thể làm như vậy cho đến thứ Tư, 31 tháng Năm.

Những phụ huynh nào đã tham dự Giai Đoạn 1 của thủ tục nộp đơn (30 tháng Chín – 9 tháng Mười Hai, 2016) thì đã được thông báo về tình trạng đơn xin vào thứ Năm, 23 tháng Ba. Giai đoạn 1 chỉ gồm những đơn trong học khu mà thôi.

Tất cả đơn trong Giai Đoạn 1 đã được cứu xét, những học sinh đủ điều kiện Giai Đoạn 2 là những người hội đủ tiêu chuẩn của chương trình thì sẽ được cứu xét theo thứ tự mà đơn được nộp (trên mạng hay trên giấy).

Bất cứ đơn nào của học sinh sống ngoài vòng ranh giới của HISD thì sẽ không được cứu xét cho đến Giai Đoạn 3, dù đơn này được nộp trong Giai Đoạn 2.

Tất cả đơn của những học sinh nào sống bên trong vòng ranh giới HISD hoặc cho con em của nhân viên HISD sống ngoài vòng ranh giới thì sẽ được cứu xét.

Những phụ huynh nào lập các chương mục trên mạng thì có thể tìm thấy kết quả được niêm yết trong “dashboards” của mình, và thư đã được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ đến các phụ huynh đã nộp đơn.

Phụ huynh phải email về Magnet@houstonisd.org nếu có yêu cầu.

Nhấn vào đây để đọc những giải thích ngắn về các từ trong kết quả đơn xin.

Sau khi nhận được các kết quả magnet, bước kế tiếp phải làm gì?

Quý vị phải làm gì khi nhận được thông báo về tình trạng đơn xin?

  • Nếu con em được chấp nhận: Nhận chỗ được cấp phát qua mạng hay đích thân. Cung cấp một tờ giấy ưng thuận vào magnet, chứng minh nơi cư ngụ, chứng minh tuổi ( nếu học sinh sẽ phải lớp Vườn Trẻ hay mẫu giáo) cho lục sự nhà trường càng sớm càng tốt. Thứ Năm, 6 tháng Tư, 2017 là ngày cuối để làm việc này, hoặc chỗ dành cho con em sẽ không được bảo đảm. Với những cung ứng vào ngày 6 tháng Tư, 2017 hay sau đó, phụ huynh sẽ có 3 ngày để nhận chỗ, đem đến giấy tờ cần thiết, và ký giấy ưng thuận tại trường để giữ chỗ.
  • Nếu con em không có chỗ (Không Đủ Điều Kiện hay Đang Cứu Xét) hoặc trong danh sách chờ đợi: Vui lòng tiếp tục tìm một chương trình Magnet còn chỗ trống. Hãy lưu ý những thay đổi trong tình trạng đơn xin trong suốt mùa hè bằng các vào trang tình trạng mange. Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng này hàng tuần dựa trên những chương trình còn chỗ và còn nhận đơn. Hạn chót cho các chương trình Magnet còn chỗ để nhận đơn là 11 tháng Tám, 2017.

Muốn biết thêm thông tin và các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách những ngày tháng quan trọng, vui lòng vào trang mạng School Choice, và nếu quý vị có những câu hỏi đặc biệt về đơn xin hoặc kết quả, hãy liên lạc phòng Magnet tại magnet@houstonisd.org, hay gọi phòng Magnet số 713- 556-6947.

Dưới đây là những câu thường hỏi trong tiến trình thông báo về magnet.

H: Tôi được sự lựa chọn thứ hai hay thứ ba. Những lựa chọn thấp nhất của tôi thì thế nào?

TL: Các trường ở hạng thấp hơn trường mà đã nhận học sinh thì sẽ được đưa ra khỏi danh sách và không còn có thể chọn.

H: Nếu tôi được nhận vào một trường, nhưng có trường khác gọi tôi, tôi có thể nhận trường thứ hai này không?

TL: Được, quý vị có ba ngày kể từ ngày được cấp chỗ để mang theo giấy tờ sau đến trường mà quý vị muốn nhận chỗ:

  • Chứng minh nơi cư ngụ hiện thời.
  • Chứng minh tuổi (nếu con em quý vị sẽ vào lớp Pre-K hay mẫu giáo).
  • Trường sẽ cung cấp cho quý vị một bản sao giấy ưng thuận mà quý vị phải ký tên vào.
  • Hoàn tất thủ tục ghi danh của trường.

H: Tôi có thể đi thăm trường lần nữa trước khi có quyết định sau cùng không? 

TL: Chúng tôi đề nghị quý vị liên lạc với điều hợp viên Magnet của trường để xem thời giờ nào thuận tiện. Nếu quý vị đã được cấp cho một chỗ trong trường này, hãy nhớ rằng có hạn chót để giữ chỗ.

H: Điều gì xảy ra nếu tôi được vào một trường đứng đầu trong danh sách, nhưng tôi thích học ở trường tôi xếp hạng thấp hơn? Có thể nào tôi được vào trong danh sách chờ đợi mà trường tôi xếp thấp hơn?

TL: Được, quý vị có thể ở trong danh sách chờ đợi nếu có chỗ ở trường hạng thấp hơn. Quý vị không thể giữ hai chỗ cùng một lúc và sẽ cần phải từ chối trường hạng cao để nhận chỗ trong trường hạng thấp. Quý vị có 3 ngày kể từ ngày được chỗ ở trường hạng thấp hơn để trả lời và nộp các giấy tờ cần thiết.

H: Tôi gặp khó khăn với trang mạng HISD và “dashboard”. Tôi phải làm gì?

TL: Gửi một email về magnet@houstonisd.org hay gọi phòng Magnet số 713-556-6947, giải thích chi tiết các khó khăn đang gặp.

H: Tôi không nhớ chi tiết đăng nhập/mật ngữ cho dashboard của cha mẹ tôi. 

TL: Hãy nhấn vào “Forgot your password?” ở cuối trang bên trái của trang phụ huynh đăng nhập https://hisdchoice.com/apply/login.php