Ghi tên tham dự ngày “Back to School Fest” của thị trưởng được tổ chức vào 13 tháng Tám

Việc ghi danh bắt đầu vào hôm thứ Hai để tham dự “Back to School Fest” (hội tựu trường) của Thị Trưởng Sylvester Turner vào ngày 13 tháng Tám, đây là một sinh hoạt thường niên để giúp các học sinh tiểu học trên toàn thành phố có được các nguồn năng cần thiết để thành công học vấn.

Các trẻ em nào ghi danh trước, từ lớp mẫu giáo đến lớp năm và cư ngụ trong Thành Phố Houton thì đều có thể tham dự. Các tham dự viên sẽ nhận được các cặp sách đều những dụng cụ học sinh và còn có cơ hội khám mắt, chủng ngừa, biết về cách chăm sóc răng, và nhiều điều khác.

Sinh hoạt này thì miễn phí, nhờ sự độ lượng của công ty Shell và các bảo trợ đang cùng làm việc với văn phòng thị trưởng.

Để ghi tên lấy hẹn, hãy vào trang này. Việc ghi danh đóng cửa vào thứ Sáu, 21 tháng bẩy. Các gia đình cũng có thể ghi tên bằng cách gọi số 311 hay 713-837-0311 để xin lấy hẹn.