Ông tổng giám đốc sơ phác đường hướng của khu học chánh cho niên khoá 2017-18

Học hỏi về xã hội và cảm xúc, kỷ luật phục hồi, và mở rộng dịch vụ bao gồm là những ưu tiên hàng đầu

Còn hai tháng nữa mới khởi sự niên khoá 2017-2018, nhưng ông Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza đang vạch ra một số ưu tiên hàng đầu của học khu cho niên khoá tới.

Ông Carranza vừa mới nói chuyện với trên 1,500 người lãnh đạo trường và học khu trong khóa HISD 2017 Professional Learning Series, là một chuỗi huấn luyện hai ngày có truyền thống là khai mở hướng đi của học khu trong niên khoá sắp tới.

 

Ông Carranza nói với đám đông các người lãnh đạo học khu, các hiệu trưởng, hiệu phó, và giáo chức hãy nghĩ lại sứ mệnh của giáo dục công cộng và để xem các trường HISD như một thánh điện cho học sinh Houston, nhiều em đến đây với các nhu cầu xã hội và cảm xúc vượt trên cả học vấn.

“Các trường công là nơi ẩn náu sau cùng cho nhiều học sinh chúng ta,” ông Carranza nói. “Tất cả quý vị trong phòng này là nơi ẩn náu sau cùng để chấm dứt đường dẫn từ trường đến nhà tù.”

Trong bài diễn văn 20 phút, ông Carranza đã sơ phác tầm quan trọng của việc giáo dục toàn thể đứa trẻ. Ông cũng nhận xét sự quan trọng của việc thiết lập một nền giáo hóa và bầu khí để hỗ trợ mọi học sinh, và tối đa hóa các dịch vụ bao gồm để giải quyết các nhu cầu của học sinh, phụ huynh, và cộng đồng.

Ông Carranza cũng nhấn mạnh đến sự quyết tâm của khu học chánh là nghĩ lại giáo dục đặc biệt trong HISD, chuyển đổi từ một phương pháp lập trình sang một mô hình dịch vụ bao gồm và các chiến thuật Universal Design for Learning.

Ông tổng giám đốc còn hứa tiếp tục đẩy mạnh các việc phục hồi công bằng, mà nó nhắm đến việc quản lý tương giao và đáp ứng các nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh thay vì quản lý lối đối xử và kỷ luật.

Sau bài diễn văn của ông Carranza, các nhà lãnh đạo HISD đã tham dự việc học tập và hợp tác để tái định hình tư duy của mình, duyệt xét các xu hướng tiềm ẩn, và phát triển các phương cách và chiến thuật mới để đáp ứng các nhu cầu của học sinh.

Các tham dự viên được khích lệ chia sẻ cảm nghĩ về việc huấn luyện về truyền thông xã hội.