Ông tổng giám đốc HISD thảo luận về công bằng, viễn ảnh của học khu trong hội nghị với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ gốc Phi Châu

 

Ông TGĐ Richard Carranza của HISD đã nói với các cộng đồng Mỹ-Phi Châu, các người lãnh đạo dân sự và doanh gia vào hôm thứ Ba rằng HISD đặt ưu tiên sự công bằng trong học khu và đề nghị một kế hoạch, được gọi là “Achieve 180”, để nhắm đến 32 trường được phục vụ thấp với các hỗ trợ và tài trợ ngoại hạng.

Ông Carranza đã vạch ra những ưu tiên của ông cho niên khoá sắp tới trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với bà Sonceria Messiah Jiles của “Houston Defender Publisher”, trong chuỗi đàm thoại của Defender là “Conversations and Coffee”.

“Từ một quan điểm công bằng, húng tôi không có các trường được phục vụ thấp trong Houston; về lịch sử chúng tôi có các trường và cộng đồng không được phục vụ đúng mức ở Houston,” ông Carranza nói. “Là một hệ thống học đường chúng tôi có sự kiện rằng một số trường được chúng tôi sắp xếp để thành công trong khi một số trường khác thì không.”

<!–<!–
20170620_Defender – Images by Houston Independent School District
Kế hoạch “Achieve 180” của ông Carranza sẽ củng cố sáu trụ cột chính trong 32 trường thuộc danh sách phải cải tiến của tiểu bang: lãnh đạo trường, dậy dỗ, giáo huấn, hoạch định, hỗ trợ xã hội và cảm xúc cho học sinh, và các tương giao với gia đình và cộng đồng.

Ông Carranza còn đưa ra nhu cầu của học khu về học trình nặng về văn hóa và ông nói điều đó sẽ đưa thêm các bài về đạo đức và LGBTQ vào học trình lịch sử của học khu, tương tự như phong trào LGBTQ đối với các quyền dân sự.

“Tôi nghĩ đó là một phần của lịch sử Hoa Kỳ,” ông Carranza nói. “Bao gồm phần đó trong những gì các em phải học là một bức tranh lớn về con người chúng ta ở Hoa Kỳ.”

Ông Carranza nhấn mạnh đến nhu cầu các dịch vụ bao hàm ở các trường, sửa đổi việc dinh dưỡng học sinh, và củng cố phụ huynh để đóng vai trò lớn hơn trong sự giáo dục con em họ.

Những thực hành có tính phục hồi khi họ duy trì kỷ luật và giảm bớt việc đuổi tạm cũng là một đề tài chính. Ông Carranza nhấn mạnh rằng khu học chánh đang đầu tư vào việc huấn luyện nhân viên học đường và sẽ bảo đảm rằng các trường trong “Achieve 180” có một ý tá, cố vấn, và những người trung gian can thiệp.

“Chúng tôi sẽ đưa các người của chúng tôi – các hiệu trưởng, giáo chức, chuyên gia – vào sự huấn luyện để hình thành các giao thức mới và phương cách khác để giải quyết vấn đề hạnh kiểm mà câu trả lời đầu tiên thì không phải là đuổi tạm,” ông nói.

Ông còn thảo luận về việc tài trợ trường và các thách đố trong Recapture, với số tiền $77.5 triệu để trả cho tiểu bang.

“Sự kiện Học Khu Houston trong Recapture thì tuyệt đối vô lý,” ông Carranza nói. “Khi quý vị có các học sinh mà 80% được ăn trưa miễn phí và giảm giá đó là vấn đề nghèo khó, vấn đề sống trong một môi trường đô thị… các tài nguyên đó cần được sử dụng để tăng cường và xây dựng các cộng đồng từng bị thiệt thòi trong quá khứ.”