Các điểm bài thi STAAR đã có: Những gì quý vị cần biết

Cơ Quan Giáo Dục Texas đã thiết kế lại các phiếu điểm của học sinh về bài thi STAAR và duyệt lại cách đặt tên thành tích học sinh về các bài thi STAAR từ lớp 3 – 12. Các kết quả bài thi STAAR tháng Năm 2017 và các bài thi EOC hiện có trên mạng tại “www.TexasAssessments.com”. Hãy đọc bài dưới đây để biết cách xem điểm thi của con em, cách đọc phiếu điểm mới, và những thay đổi về cách đặt tên thành tích theo STAAR.

Truy cập số điểm của con em

Để đăng nhập và biết số điểm của con em, hãy theo chỉ dẫn trong trang mạng Texas Assessments, www.TexasAssessments.com. Quý vị sẽ được yêu cầu đăng nhập vào “Texas Assessment Data Portal” với mã số và ngày sinh của con em. Chi tiết về các hướng dẫn bằng bốn thứ tiếng cũng được biết trong “What’s New for 2017” của trang www.HoustonISD/STAAR, và ở bên phải của trang này.

Cơ Quan Giáo Dục Texas đã cho thêm một đặc điểm mới cho trang này. Lần đầu tiên, các phụ huynh sẽ có thể xem những câu hỏi bài thi và câu trả lời của con em minh về các bài thi STAAR tháng Năm. Có thể xem các câu trả lời vào ngày 30 tháng Sáu cho những học sinh từ lớp 3-8, nhưng học sinh trung học II cấp phải đợi cho đến năm tới mới được xem các câu trả lời của mình.

Các Phiếu Điểm Kín của Học Sinh

Báo cáo điểm STAAR mà con em nhận được thì được gọi là “Confidential Student Report” (CSR – phiếu điểm kín). Phiếu CSR được cập nhật để cải thiện sự thông tin và minh bạch với các nhà giáo dục và gia đình, cũng như để đưa ra một báo cáo thân thiện hơn về sự tiến bộ học sinh mà nó nêu rõ sự tiến bộ và cải thiện cũng như sự thông thạo. Phiếu CSR mới gồm những điều sau:

 • Thông tin về sự gia tăng và tiến bộ
 • Danh sách những sách phải đọc trong mùa hè
 • Trình độ Lexile (đo lường khả năng đọc sách của học sinh) và xu hướng
 • Những loại thành tích mới
 • Các nguồn năng và những đề nghị để phụ huynh sử dụng tại nhà
 • Những câu hỏi đề nghị phụ huynh nêu ra với giáo chức và vị cố vấn

Trang mạng mới CSR gồm sự phân tích ở cấp đề mục cho từng câu hỏi của bài STAAR, các phim video thông tin, và những nối kết với các nguồn khác.

Để giúp phụ huynh và học sinh hiểu hơn về CSR, cơ quan TEA đã lập một trang mạng tại http://tea.texas.gov/studentreport mà nó gồm:

 • Các bản mẫu về phiếu điểm CSR cho từng cấp lớp
 • Một phim video báo cáo về STAAR để đem lại một cái nhìn tổng quát về phiếu mới CSR
 • Một phiếu điểm CSR có chú giải, với những miêu tả của từng phần mới

Cơ quan TEA đã sửa lại cách xếp hạng thành tích học sinh trên những bài thi STAAR trong các lớp từ 3 đến 12, và các thứ hạng mới sẽ được áp dụng cho những học sinh lấy bài thi STAAR vào mùa xuân này (2017). Trước đây, kết quả học hành của học sinh được xếp hạng là Advanced (có tiến bộ), Satisfactory (trung bình), hay Unsatisfactory (dưới trung bình). Các thứ hạng mới như sau:

 • “Masters Grade Level” (thành thạo): Cấp bậc này trước đây được gọi là Advanced (có tiến bộ). Cơ quan TEA mong đợi học sinh ở cấp bậc “Masters Grade Level” được thành công trong lớp kế tiếp hay các môn mà không cần sự can thiệp về học vấn. Những học sinh nào trong loại này thì có khả năng suy nghĩ chín chắn và áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào nhiều phạm vi khác nhau, quen thuộc cũng như không quen thuộc.
 • “Meets Grade Level” (đúng cấp lớp): Những học sinh ở trình độ này có nhiều phần trăm thành công trong lớp kế tiếp nhưng vẫn cần một số sự can thiệp ngắn hạn, có môn học rõ rệt. Học sinh trong loại này thường có khả năng suy nghĩ chín chắn và áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào các phạm vi quen thuộc.
 • “Approaches Grade Level” (gần đúng cấp lớp): Cấp bậc này trước đây gọi là Satisfactory (trung bình). Những học sinh ở cấp bậc này thì đạt được những điều kiện thẩm định cho mục đích lên lớp và tốt nghiệp theo “Student Success Initiative”, và được coi là đã đạt được tối thiểu một tiêu chuẩn đậu. Một học sinh đạt được cấp bậc “Approaches Grade Level” thì có thể thành công trong lớp kế tiếp hay môn học với sự can thiệp vào môn học rõ rệt. Học sinh trong loại này thường có khả năng áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào các phạm vi quen thuộc.
 • “Does Not Meet Grade Level” (không đúng cấp lớp): Loại thành tích này áp dụng cho những học sinh có điểm dưới cấp bậc “Approaches Grade Level”. Học sinh ở cấp bậc này đã không thi đậu, vì thành tích ở cấp bậc này cho thấy một học sinh không thể thành công trong lớp hay môn học kế tiếp nếu không có sự can thiệp hiển nhiên, liên tục về học vấn. Học sinh trong loại này không chứng tỏ được sự hiểu biết đầy đủ về kiến thức và khả năng được thẩm định.

Muốn biết thêm thông tin về phiếu điểm mới và tên thành tích mới, hãy vào trang www.HoustonISD/STAAR, và nhấn vào “What’s new in 2017”. Quý vị cũng có thể liên lạc với hiệu trưởng khi có thắc mắc.