Những gì quý vị cần biết về di dân, sự kỳ thị và quyền lợi trong HISD

Bên dưới là những nguồn tài liệu cho học sinh, phụ huynh, và các trường do “National Council of La Raza”, www.nclr.org tổng hợp:

Những nối kết của “National Council of La Raza” với các nguồn tài liệu gồm dữ kiện “Know Your Rights” cho người di dân và những ai ủng hộ họ, các dụng cụ để trình bày “Know Your Rights” bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, thông tin về dịch vụ sức khỏe tâm thàn, và một dụng cụ để báo cáo sự kiện thù hận và ức hiếp: http://nclr.org/affiliates/post-election-resources

Tài liệu “DACA Q&A” của National Immigration Law Center (nhật tu ngày 8 tháng Năm, 2017): https://www.nilc.org/issues/daca/daca-after-trump-q-and-a/

Thông tin về nộp đơn DACA lấy từ U.S. Citizenship and Immigration Services: www.uscis.gov/childhoodarrivals

“Help for Immigrant Families: Guide for Schools” từ trung tâm Immigrant Legal Resource Center: https://www.ilrc.org/help-immigrant-families-guidance-schools

“Know Your Rights: A Resource for Students, Parents and Guardians” từ Catholic Legal Immigration Network, Inc. cung cấp thông tin về quyền lợi học sinh với hệ thống giáo dục trường công và sự an toàn ở truờng, các quyền của phụ huynh và giám hộ, cách báo cáo sự kiện bị sách nhiễu, và các nguồn để nộp đơn kiện: https://cliniclegal.org/resources/know-your-rights-students

“Protecting Assets and Child Custody in the Face of Deportation” từ Appleseed là một cẩm nang dành cho người di dân và những ai làm việc với họ. Cẩm nang của Appleseed sẽ giúp các gia đình phát triển trước những kế hoạch để đối phó với khủng hoảng tài chánh và vấn đề gia đình trong trường hợp bị trục xuất, bị giam cầm và các trường hợp khẩn cấp khác: http://www.appleseednetwork.org/deportationmanual/

“Model Campus Safe Zones Resolution Language (K-12)” của trung tâm National Immigration Law Center cung cấp sự chỉ dẫn và các câu mẫu cho các học khu K-12 đang suy nghĩ về việc bảo vệ học sinh của mình: https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/campus-safe-zones-language-k-12/

Immi là một trang mạng miễn phí bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha được hình thành bởi Immigration Advocates Network mà nó bí mật chọn lọc những lựa chọn về di dân, cung cấp ngôn ngữ dễ hiểu để biết quyền lợi của quý vị và các nguồn giáo dục trong cộng đồng, và nối dẫn người sử dụng với hơn 1,000 tổ chức cung cấp dịch vụ luật pháp miễn phí và giá hạ về di dân: www.immi.org