Stephen Gittens được chọn là tân hiệu trưởng trường Woodson K-8 Academy

Stephen Gittens được bổ nhiệm là tân hiệu trưởng trường Woodson K-8 Academy. Ông từng phục vụ HISD trong 18 năm với nhiều khả năng, gồm là một giáo chức tại các trường tiểu học Wesley và Cornelius, hiệu phó tại các trường tiểu học Brookline Whidby, và trong năm năm qua, ông là hiệu trưởng của trường Hobby Elementary. Dưới sự lãnh đạo của ông Gittens, trường Hobby đã đi từ “Improvement Required” (cần cải tiến) đến “Met Standard” (đạt tiêu chuẩn) sau năm đầu của ông. Là một cựu học sinh trường trung học Madison, ông có bằng cử nhân về tâm lý trẻ em của đại học Colorado và có hai bằng cao học, một về lãnh đạo và quản trị từ đại học Prairie View A&M và bằng thứ hai về thương mãi từ đại học Rice University. Gittens là một lực sĩ Thế Vận về chạy đua.