Có thể làm đơn xin ăn sáng/ăn trưa trên mạng ngay bây giờ

Các phụ huynh được thúc dục hãy điền đơn ngay bây giờ để tránh sự vội vàng khi tựu trường

Tuy ngày tựu trường còn cách xa nhiều tuần lễ, Dịch Vụ Dinh Dưỡng Khu Học Chánh Houston thúc dục các phụ huynh và giám hộ hãy điền đơn ngay trên mạng cho con em được hưởng các bữa ăn miễn phí và giảm giá càng sớm càng tốt để bảo đảm trường của con em được tài trợ thích hợp từ tiểu bang và liên bang.

Các đơn “National School Lunch/School Breakfast Program” (ăn sáng/ăn trưa ở trường) và bản thăm dò ý kiến http://mealapps.houstonisd.org. Các đơn này cũng có thể lấy khi vào trang mạng Dịch Vụ Dinh Dưỡng HISD và nhấn vào nút “One Form Means So Much” ở bên phải của trang.

Các đơn này cho phép phụ huynh xin bữa ăn trưa miễn phí hay giảm giá cho con em mình. Một số trường trong khu học chánh được ấn định là các địa điểm “Community Eligibility Provision” (CEP), là nơi học sinh ăn sáng và ăn trưa hàng ngày miễn phí. Tuy nhiên, các học sinh này cũng phải điền đơn, vì các đơn xin bữa ăn của học sinh sẽ giúp xác định số tiền tài trợ của tiểu và liên bang cho các trường HISD. Ngoài ra, học sinh cũng có thể đủ điều kiện để hưởng các lợi ích khác từ các chương trình của tiểu và liên bang khi điền đơn này. Ngay cả phụ huynh mà con em không ăn trong trường hoặc không đủ điều kiện để được hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm giá thì cũng được thúc giục điền đơn vì giúp cho trường được tài trợ.

Mỗi gia đình chỉ cần điền một đơn. Nếu đơn điền ở trên mạng, khi niên khoá khởi sự vào tháng Tám thì không cần phải làm đơn lại. Tuy nhiên, hàng năm phải làm đơn lại để xin các bữa ăn, ngay cả khi học sinh đã được hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm giá trong năm trước.

Muốn biết thêm về chương trình “National School Lunch/School Breakfast Program” hay để giúp điền đơn trên mạng, hãy gọi số 713-491-5944.