Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò như một phần duyệt xét ở bên ngoài

Các phụ huynh đang được yêu cầu điền bản thăm dò về các cảm nghiệm khi có con theo học trong HISD như một phần duyệt xét của phần tử thứ ba đang được thực hiện bởi công ty American Institutes for Research (AIR).

Các câu trả lời từ bản thăm dò sẽ được dùng để cải tiến các dịch vụ giáo dục đặc biệt do HISD cung cấp. Mọi phụ huynh, kể cả những người không có con em nhận dịch vụ các giáo dục đặc biệt của học khu, cũng được yêu cầu tham dự.

Bản thăm dò này hiện có bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, và Ả Rập. Nó hoàn toàn tự nguyện và kín đáo – các kết quả sẽ không liên kết với gia đình và con em quý vị.

Important Parent Survey (tiếng Anh)

Thăm Dò Quan Trọng Ý Kiến Phụ Huynh (tiếng Việt)

Trong tháng Tư, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã chọn công ty AIR để thi hành một cuộc duyệt xét toàn bộ về chương trình Giáo Dục Đặc Biệt. Bản thăm dò này sẽ nhận ra cách can thiệp tích cực cho các học sinh kém, đưa ra đề nghị về thủ tục thẩm định sự giới thiệu, và khảo sát thủ tục khi nhận diện học sinh có khuyết tật. Sự duyệt xét này cũng sẽ thẩm định sự phát triển của chương trình giáo dục cá biệt (IEP).

Vào cuối tháng Chín và Mười, AIR sẽ thực hiện các chuyến thăm trường là một phần của cuộc nghiên cứu.