Hãy tham dự khóa thông tin cho phụ huynh về các chương trình “Gifted and Talented” của HISD

HISD cung cấp hai chương trình tùy ý chọn cho học sinh Gifted and Talented (G/T – giỏi và có tài) – các chương trình Vanguard Magnet và Vanguard Neighborhood. Các chương trình “Vanguard Neighborhood” được đề ra để đáp ứng các nhu cầu của học sinh G/T tại trường mà các em thuộc về khu vực, và các chương trình “Vanguard Magnet” cung cấp một môi trường mà các học sinh G/T có thể làm việc với đồng bạn tại một trường “Vanguard Magnet School”.

Mọi trường HISD từ lớp K đến 12 đều có các chương trình được đề ra để đáp ứng các nhu cầu của học sinh G/T. Cả hai chương trình cung cấp một học trình khác biệt bởi thay đổi chiều sâu, tính phức tạp, và nhịp độ của chương trình phổ thông.

Sở “Advanced Academics” của HISD cung cấp ba khóa thông tin cho phụ huynh về “Gifted and Talented” như sau:

5g30 – 7g thứ Tư, 20 tháng Chín, 2017
Roosevelt Elementary
6700 Fulton St., Houston 77022

5g30 – 7g thứ Tư, 18 tháng Mười, 2017
Carrillo Elementary
960 South Wayside Dr., Houston 77023

5g30 – 7g thứ Tư, 15 tháng Mười Một, 2017
Windsor Village Elementary
14440 Polo St., Houston 77085

Trong các khóa này, những chuyên viên G/T sẽ có mặt để trả lời mọi thắc mắc của quý vị, gồm:

  • “Gifted and Talented” là gì?
  • Con tôi có phải là “Gifted and Talented” không?
  • Những dịch vụ nào HISD cung cấp cho các học sinh “Gifted and Talented”?
  • Làm thế nào để nộp đơn xin vào một chương trình “Gifted and Talented” của HISD?

Các khóa này dành cho những phụ huynh nào muốn hiểu biết thêm về chương trình G/T của HISD, khi sở G/T sẽ trình bày tổng quát về các chương trình này. Mỗi khóa sẽ có cùng nội dung. Học sinh không buộc phải tham dự, và sẽ có giữ trẻ.

Để xem danh sách các câu thường được hỏi, xin nhấn vào đây (pdf).

Với những câu hỏi về các khóa thông tin phụ huynh sắp tới, hãy liên lạc Cecily Hale qua số 713-556-6954 hoặc email CHale1@HoustonISD.org.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang “Gifted and Talented Education” tại HoustonISD.org/Page/31858.