Cơ sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng được đặt tên theo giám đốc dịch vụ thực phẩm đầu tiên người Phi Châu của học khu

Cơ Sở Hỗ Trợ Dịch Vụ Dinh Dưỡng của HISD tọa lạc gần đường Bennington trong vùng đông bắc Houston bây giờ sẽ có tên của giám đốc dịch vụ thực phẩm đầu tiên người da đen của khu học chánh.

Sau cuộc biểu quyết ngày 14 tháng Chín của Ủy Ban Giáo Dục, các ủy viên đã đồng lòng gọi tên là Hexser T. Holliday Food Services Support Center (trung tâm hỗ trợ dịch vụ thực phẩm Hexser T. Holliday).

Ông Holliday từng phục vụ trong Khu Học Chánh Houston từ 1958 cho đến lúc ông từ giã vào năm 1996. Ông khởi đầu sự nghiệp trong HISD là một giáo chức dậy nấu ăn tại trường Yates và Booker T. Washington. Trong thời gian làm việc, ông Holliday được thăng chức để làm Phụ Tá TGĐ về Dịch Vụ Thực Phẩm của khu học chánh, ông là người da đen đầu tiên làm giám đốc dịch vụ thực phẩm trong học khu và là người đầu tiên trên toàn quốc.

“Ông ta rất có ý nghĩa đối với tôi và thế hệ đến sau ông,” Trưởng Phòng Dinh Dưỡng của HISD là Betti Wiggins nói. “Ông là người tiên phong. Quý vị không thể tìm thấy một người Hoa Kỳ  gốc Phi Châu khác trong thời gian đó mà giữ chức vụ lãnh đạo về dinh dưỡng học đường.”