Các Ủy Viên HISD đồng ý chính sách để củng cố các dịch vụ bao gồm

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã tán thành một chính sách được đưa ra để củng cố lời hứa của học khu là cung cấp cho học sinh các dịch vụ bao gồm để hỗ trợ tốt hơn cho các nhu cầu xã hội và tình cảm bên ngoài lớp học của học sinh.

Chính sách mới này – có tên “Student Support Services” (dịch vụ hỗ trợ học sinh) – vạch ra sự tin tưởng của Ủy Ban rằng các dịch vụ bao gồm có rễ trong các trường vững mạnh và hướng dẫn Tổng Giám Đốc phát triển một khung làm việc để thực hiện các dịch vụ cho cộng đồng.

Các dịch vụ này được đề ra để giải quyết các vấn đề trầm trọng tỉ như sức khỏe tâm thần, nhu cầu thể chất, thực phẩm, bạo động ở nhà, cha mẹ bị giam, và hỗ trợ về luật pháp và khủng hoảng.

“Giải quyết các nhu cầu ngoài học vấn của học sinh, nó tạo nên một môi trường học mà nó sẽ giúp các em thành công,” TGĐ Richard Carranza nói. “Nó là một động lệnh rằng chúng tôi phải làm việc với các hợp tác viên cộng đồng để đưa các dịch vụ này đến với học sinh và gia đình của họ vì đưa họ vào một vị thế để thành đạt, đó là một thắng lợi cho toàn học khu.”

Các dịch vụ bao gồm là một phần thiết yếu của khởi xướng “Achieve 180” của học khu, nó kêu gọi học khu hãy hỗ trợ, củng cố, và thêm sức các trường không được phục vụ đúng và kém như một cách để gia tăng thành tích học sinh.
“Achieve 180” dùng các giảng dậy tốt nhất từ trường thành công và thi hành cho hầu hết các trường kém. Các thực hành này bao gồm thuê các giáo chức giỏi và hiệu trưởng vững mạnh cũng như một môi trường nhiều kỳ vọng nơi học sinh và nhân viên.

Ủy Ban còn được biết tin tức mới về Achieve 180. Viên Chức Thành Quả Học Đường là bà Felicia đã trình bày về sự tiến bộ này mà nó đã được thi hành tại 44 trường trong chương trình. Các điểm thành công được trình bày cho tháng Chín gồm việc thuê nhân viên thiết yếu tại mỗi trường (y tá, cố vấn, quản thư, huấn luyện viên giáo chức mới, và các phụ giáo).

Các ủy viên còn tán thành các kế hoạch cải tiến và biến đổi nhữn trường được coi là “cần cải tiến” bởi Nha Giáo Dục Texas.

“Sự cải tiến đã được khởi sự trong những trường này,” TGĐ Carranza nói. “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có đúng người, đúng phương sách, và nguồn năng tại mỗi trường để tối đa hóa thành tích học sinh.”