Ủy Ban nhận được tin mới về sự tiến bộ của khởi xướng Achieve 180

Các người lãnh đạo trường Kashmere, Wheatley, và Woodson PK-8 trình bày những thách đố và thay đổi trong trường mình

Các ủy viên Ủy Ban Giáo Dục HISD đã nhận được tin mới trong cuộc họp ngày 12 tháng Mười về “Achieve 180”, một kế hoạch hành động dựa trên nghiên cứu để hỗ trợ, củng cố, và tăng sức cho các trường kém và không được phục vụ đúng trong toàn thể HISD.

Viên chức Hỗ Trợ Trường Achieve 180 là bà Felicia Adams đã trình bày vê sự tiến bộ đạt được tại 44 trường có trong chương trình này và bà sơ phác số lượng thời gian đã dành cho một trong sáu trụ cột dẫn đạo: lãnh đạo tuyệt hảo, giáo chức tuyệt hảo, giảng dậy tuyệt hảo, thiết kế trường, hỗ trợ xã hội và cảm xúc, và tăng sức cho gia đình và cộng đồng. Các thực hành tốt nhất từ các khởi xướng biến đổi trường trước đây được du nhập vào các trụ cột này.

Một số thành công cho tháng Chín gồm thêm nhân viên và huấn luyện. Tất cả các trường đã thuê thành phần nhân viên căn bản, gồm một y tá, cố vấn, và quản thư, cũng như một huấn luyện viên giáo chức mới và hai giáo chức phụ. Ngoài ra, mọi giáo chức đều được huấn luyện về các dậy đọc và viết và  tiếp tục huấn luyện vào các chiều thứ Tư. Các chuyên gia phát triển giáo chức do học khu cung cấp được đưa vào mỗi trường để làm việc với các giáo chức.

 

Các hiệu trưởng vạch ra các nguyên do sâu xa

Ba hiệu trưởng “Achieve 180” trình bày cho các ủy viên về các nguyên do sâu xa tại sao trường của họ và học sinh bị sút kém trong những năm qua.

Hiệu Trưởng trường Kashmere là Nancy Blackwell vạch ra sự tiến bộ của trường bà trong ba năm qua và thảo luận về thách đố hiện thời.

“Hiện nay chúng tôi có 240 học sinh lớp chín trong sự giảng dậy văn hóa Tier III, nên đây là một nỗ lực rất lớn,” bà Blackwell nói. “Các học sinh đó hiện đang dành 530 phút mỗi ngày để tập trung đến việc đọc và viết.”

Các hiệu trưởng của trường “Wheatley High School” và “Woodson PK-8” cũng trình bày với các ủy viên. Hiệu Trưởng trường Wheatley là bà Shirley Rose nói trường của bà đã thay đổi thời khóa biểu lớp để có thêm giờ đọc sách và làm toán cho học sinh và thêm giờ để các giáo chức hợp tác và hoạch định. Một giờ ăn trưa mới giữa học sinh vào giáo chức là người dậy kèm các môn chính.

“Có được sự huấn luyện hàng tuần cho toàn thể nhân viên, điều đó thật lạ lùng,” bà Rose nói. “Có được nhân viên ngồi với nhau vào mỗi thứ Tư, điều đó cho phép chúng tôi trở nên một cộng đồng những người học hỏi.”

Hiệu Trưởng trường “Woodson PK-8” là ông Steven Gittens đã trình bày khái quát về dữ kiện lịch sử của trường và vạch ra cách trường hiện dùng dữ kiện này để đưa ra cách giảng dậy và can thiệp.

“Giáo chức của chúng tôi theo dõi dữ kiện hàng tuần, và học sinh theo dõi dự kiện của chúng,” ông Gittens nói. “Điều này sẽ cho phép họ làm chủ việc học của mình.”

Ông Gittens còn trình bày một đoạn phim các trường hợp tác với trường Woodson. Các giáo chức từ trường của ông đã đến thăm các trường Tiểu Học Cornelius và Trung Học Black để xem cách giảng dậy hữu hiệu bằng hành động.