Các trường “Achieve 180” dùng tài nguyên mới để giúp đỡ học sinh

Sự lọc lựa phổ quát cho phép các giáo chức nhận ra các học sinh kém và cung cấp kế hoạch hành động đúng mục tiêu

Tất cả các trường HISD đang dùng một tài nguyên mới để bảo đảm những học sinh nào cần sự giúp đỡ về đọc sách và/hoặc làm toán sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết.

Tài nguyên này, được gọi là một lọc lựa phổ quát, cho phép các giáo chức đo lường khả năng hiện thời của một học sinh khi sử dụng một bài thẩm định ngắn được thi hành ba lần trong một niên khoá. Dữ kiện thu thập được từ các thẩm định này cho phép giáo chức nhận biết những học sinh cần giúp đỡ, hoạch định một chương trình hành động nhắm đến các nhu cầu học vấn, và theo dõi sự tiến bộ trong suốt niên khoá.

“Bởi sử dụng sự lọc lựa phổ quát và dữ kiện cung cấp ngay lập tức, chúng tôi có thể khởi sự giúp đỡ ngay từ tuần thứ nhất, không phải chờ đợi,” Lysette Cooper nói, bà là hiệu trưởng trường “Cook Elementary”. Trường Cook là một trong 45 trường thuộc về “Achieve 180”, là kế hoạch hành động dựa trên nghiên cứu để hỗ trợ các trường có khó khăn về học vấn và không được phục vụ đúng mức.

HISD quyết định thi hành một sự lọc lựa phổ quát, nó được cung cấp bởi Renaissance 360, trên toàn học khu cho niên khoá 2017-2018.

Đây là lần đầu tiên một sự lọc lựa phổ quát từ K-12 về toán và đọc sách được thi hành cho mọi trường trong học khu.

Trong cuộc họp Ủy Ban Giáo Dục 9 tháng Mười Một, bà Cooper, cùng với một vài hiệu trưởng khác và các viên chức hỗ trợ học đường, khen ngợi tài nguyên mới này và nói nhiều về cách các trường sử dụng dữ kiện này để đưa ra sự giảng dậy và thi hành những giúp đỡ.

“Bốn mươi chín phần trăm học sinh tại các trường ‘Achieve 180’ thuộc loại cần giúp đỡ về đọc sách,” Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường Dana Arreola nói với ủy ban. ”Đối với chúng tôi, đây là một trách nhiệm rất nặng nề đặt trước chúng ta. Chúng tôi đang làm việc với các giáo chức và hiệu trưởng A180 về việc nhận diện các chiến thuật văn hóa nào để bảo đảm học sinh nhận được đúng sự giúp đỡ.”

“Ngay cả các chuyên gia đọc sách từ các trường tiểu học được kết đôi với các giáo chức ở cấp trung học, họ thường không quen thực hành sự giúp đỡ về đọc sách, để giúp chia sẻ cách thực hành tốt nhất,” bà nói.

Mọi giáo chức và hiệu trưởng HISD đã được huấn luyện về “Renaissance 360”, và mọi trường đều thi hành sự thẩm định học sinh lần thứ nhất. Hiện thời các giáo chức đang sử dụng dữ kiện để hướng dẫn cách giảng dậy trong lớp và dự định cách can thiệp cho từng học sinh dựa trên khả năng và nhu cầu của các em. Các trường “Achieve 180” cũng sẽ dùng dữ kiện từ sự lọc lựa phổ quát để thêm sức mạnh cho phụ huynh.

“Tôi thực sự phấn khởi khi Sở Gia Đình và Cộng Đồng sẽ chia sẻ dữ kiện lọc lựa phổ quát với các phụ huynh – nó có nghĩa gì, nó hoạt động thế nào – trong một chương trình mới mà họ hình thành,” TGĐ Richard  Carranza nói với các ủy viên giáo dục. “Điều này sẽ cho phép các phụ huynh đàm thoại tốt hơn với giáo chức của con em và biết những lãnh vực nào các em gặp khó khăn.”