Ủy Ban Giáo Dục HISD phê chuẩn cách thực hành riêng cho những học sinh thuộc giáo dục đặc biệt

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã tán thành một giải pháp để củng cố các dịch vụ hiện thời được cung cấp cho những học sinh HISD có nhu cầu đặc biệt để thành công trong lớp học phổ thông.

Giải pháp này đề ra một chuỗi thực hành tốt nhất đề gia tăng thời gian mà các học sinh giáo dục đặc biệt có trong lớp phổ thông, trong khi cung cấp thêm các dịch vụ và sự giúp đỡ cần thiết. Học khu nhìn nhận nhu cầu phải gia tăng những mong đợi nơi các học sinh khuyết tật và giáo dục họ trong môi trường ít giới hạn nhất.

“Khi học khu chú trọng đến sự công bằng trong mọi lớp, chúng tôi hiểu các học sinh có nhu cầu đặc biệt thì đáng được hưởng mọi nguồn năng mà chúng tôi cung cấp để bảo đảm họ được thành công,” ông TGĐ Richard Carranza nói.  “Giải pháp này là một bước cần thiết để cung cấp các dịch vụ họ cần.”

Các ủy viên cũng tán thành một giải pháp để trả lương cho các nhân viên đã nghỉ làm vì học khu đóng cửa hôm 3 tháng Mười Một vì cuộc diễn hành Houston Astros.

Việc đóng cửa này, ngoài sự hỗ trợ các viên chức thành phố để nâng cao tinh thần cộng đồng, nó còn tiên đoán những khó khăn về đường xá và xe cộ trên xa lộ, ảnh hưởng đến các xe buýt trong học khu, và phản ánh những lưu tâm về việc vắng mặt nhân viên và học sinh.

Khi tán thành giải pháp này, Ủy Ban đảm bảo các nhân viên học khu, kể cả nhân viên theo giờ, được trả cho ngày bị mất đó.

Ủy Ban còn tán thành lịch học đường cho niên khoá 2018-2019. Lịch này được soạn ra với ý kiến của một tiểu ban gồm các hiệu trưởng, các đại diện nghiệp đoàn và các sở trong toàn học khu, cũng như Tiểu Ban Cố Vấn Học Khu.

Ngày tựu trường học sinh sẽ là 27 tháng Tám, và ngày mãn khóa sẽ là 31 tháng Năm. Lịch học đường cho phép học sinh và nhân viên được nghỉ một tuần trong dịp lễ Tạ Ơn. Trong khi đó, Lễ Mùa Thu được đặt vào ngày thứ Hai 10 tháng Chín, trùng hợp với ngày lễ Rosh Hashana của Do Thái Giáo.