Ủy Ban Giáo Dục HISD tán thành kế hoạch biến đổi cho Trung Học Kashmere

Vào hôm thứ Năm Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã tán thành một kế hoạch biến đổi đã được chỉnh sửa cho trường Trung Học Kashmere trong một phiên họp đặc biệt.

Đây là năm thứ tám liên tục trường Kashmere được cho là “cần cải tiến” – một trong những định danh được cơ quan TEA sử dụng để xác định xem những trường nào đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang. Một hậu quả là khu học chánh phải nộp cho tiểu bang một kế hoạch với các chi tiết để cải tiến thành tích học sinh trong trường này.

HISD đã nộp một kế hoạch biến đổi tiên khởi vào 19 tháng Mười, nhưng nó đã bị từ chối vào tuần qua bởi Ủy Viên Giáo Dục Texas là Mike Morath, ông yêu cầu học khu nộp lại một kế hoạch với nhiều chi tiết về ngân sách, nhân viên, và nguồn tài chánh cần có để thi hành sự biến đổi này.

Ủy viên này còn yêu cầu rằng kế hoạch được chỉnh sửa phải vạch ra bất cứ nguồn phụ thêm nào được học khu cung cấp, cũng như loại thay đổi cơ bản mà nó cần để giải quyết những thiếu hụt dai dẳng ở trường này.

Kế hoạch được chỉnh sửa phải được nộp cho cơ quan TEA vào thứ Sáu. Theo luật tiểu bang, Ủy Viên Giáo Dục Texas phải chấp nhận một kế hoạch biến đổi hoặc có một trong ba hành động sau: ấn định một ban quản trị để điều khiển toàn thể học khu, ra lệnh cách quản lý khác cho trường, hoặc ra lệnh đóng cửa trường.

Ủy Ban Giáo Dục đã biểu quyết với tỉ lệ 6-0 để tán thành kế hoạch biến đổi được chỉnh sửa này.

“Kashmere đã có sự tiến bộ đáng kể, và chúng tôi tin rằng kế hoạch và nguồn năng hiện có sẽ giúp trường này thành công,” TGĐ HISD là ông Richard Carranza nói.  “Chúng tôi cũng tiin là kế hoạch được chỉnh sửa này mà Ủy Ban phê chuẩn sẽ giải quyết những lưu tâm của Ủy Viên và cung cấp cơ hội lớn cho trường Kashmere để đạt được tiêu chuẩn tiểu bang năm nay.”

Cũng trong cuộc họp đặc biệt hôm thứ Năm, Ủy Ban đã kiểm và chấp nhận các kết quả chính thức của cuộc bầu cử ngày 7 tháng Mười Một và đồng ý quyết định ra lệnh một cuộc bầu cử sau cùng cho các ủy viên học khu I và III.