Sứ Mệnh, Viễn Ảnh, Niềm Tin, Hạn Chế, và Mục Tiêu của Ủy Ban Giáo Dục được cập nhật, chú ý đến sự bình đẳng, cải tiến trình độ học sinh

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vừa thông qua những thay đổi đối với Viễn Ảnh và Niềm Tin của Học Khu, và đã tán thành cho thêm Sứ Mệnh, Hạn Chế, và Đo Lường Tiến Bộ Mục Tiêu, để làm bản đồ của học khu dẫn đến sự thành công.

“Cùng với nhau, Sứ Mệnh, Viễn Ảnh, Niềm Tin, Hạn Chế, và các Mục Tiêu tiêu biểu cho một sự tập trung sắc bén hơn trên những bước rõ rệt mà chúng tôi, một khu học chánh, phải đi theo để cải tiến trình độ học sinh. Các ủy viên của Ủy Ban Giáo Dục đã hợp nhất trong lời hứa để bảo đảm HISD sẽ cung cấp nền giáo dục bình đẳng cho mọi học sinh trong học khu của chúng ta,” Chủ Tịch UBGD là bà Wanda Adams nói.

Sứ Mệnh, Viễn Ảnh, Giới Hạn, và Mục tiêu củng cố sự quyết tâm của HISD đối với sự bình đẳng, nối lại khoảng cách thành tích, đáp ứng các nhu cầu của toàn thể đứa trẻ, cá biệt hóa việc học cho từng học sinh, tạo lập các môi trường an toàn, vui học, giữ lại nhân viên có điểu kiện và hữu hiệu, hoạt động minh bạch trong toàn thể cac sở, và tham dự có ý thức vào mọi quyết định lớn.

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH CỦA ỦY BAN GIÁO DỤC LÀ GIÁO DỤC ĐỒNG ĐỀU TOÀN THỂ ĐỨA TRẺ ĐỂ MỌI HỌC SINH RA TRƯỜNG CÓ CÁC DỤNG CỤ HẦU ĐẠT ĐƯỢC TRỌN VẸN KHẢ NĂNG CỦA MÌNH.

VIỄN ẢNH

Mọi trẻ đều có cơ hội đồng đều và có quyền được hưởng một nền giáo dục hữu hiệu và cá biệt trong một môi trường giáo dục và an toàn. Học sinh sẽ ra trường như những người biết suy nghĩ và giải quyết các khó khăn; chúng sẽ biết và hiểu cách làm thế nào để thành công trong một xã hội rộng lớn.

NIỀM TIN

 • Chúng tôi tin rằng sự bình đẳng là lăng kính mà qua đó mọi quyết định về chính sách được thành lập.
 • Chúng tôi tin rằng không thể có khoảng cách thành tích giữa các nhóm khác biệt về kinh tế xã hội hay các trẻ em thuộc sắc tộc đa dạng.
 • Chúng tôi tin rằng khu học chánh phải đáp ứng các nhu cầu của toàn thể đứa trẻ, phải cung cấp các dịch vụ bao hàm và hỗ trợ về xã hội cũng như cảm xúc.
 • Chúng tôi tin rằng lớp/trường của chúng ta phải là những nơi an toàn, sinh động, vui tươi mà học sinh được bảo đảm quyền được hưởng một nền giáo dục nhiều thách đố và sâu xa.
 • Chúng tôi tin rằng sự giảng dậy phải được cá biệt hóa để đáp ứng với các nhu cầu học hỏi cho từng trẻ em, kể cả các học sinh khuyết tật, học sinh giỏi và có tài, và người đang học Anh Văn, để họ có được sự hỗ trợ và cơ hội cần thiết để phát triển.
 • Chúng tôi tin rằng sự tuyển mộ và giữ lại các nhân viên giỏi và hữu hiệu là chìa khóa để gia tăng phẩm chất giáo dục và gia tăng thành tích học sinh.
 • Chúng tôi tin rằng cộng đồng có quyền biết đến hoạt động minh bạch trên toàn học khu trong các trường, các sở, và các chi nhánh.
 • Chúng tôi tin rằng sự tham dự đầy ý nghĩa của cộng đồng thì quan trọng trong mọi quyết định lớn.

MỤC TIÊU 1

Số phần trăm học sinh biết đọc và viết đúng cấp lớp 3 hay cao hơn về môn Anh Văn II sẽ gia tăng 3 phần trăm chấm hàng năm từ mùa xuân 2017 cho đến mùa xuân 2020.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 1.1:

Dựa trên dữ kiện đọc sách được biết vào tháng Chín trên toàn học khu của học sinh từ lớp K đến 12 sẽ cho thấy sự tiến bộ về số phần trăm học sinh đọc đúng cấp lớp vào khoảng thời gian thi giữa niên khoá và cuối năm với số tối thiểu là 1.5 phần trăm chấm.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 1.2:

Dữ kiện sẽ được thu lượm từ những học sinh trong các lớp 4 và 7 vào tháng Chín, Mười Hai, và Hai từ danh sách các học sinh làm luận dựa trên một đề mục của học khu; số phần trăm học sinh được điểm đậu sẽ gia tăng cân xứng với 90% vào tháng Hai so với tháng Chín.

MỤC TIÊU 2

Số phần trăm học sinh tốt nghiệp đạt được các tiêu chuẩn “Global Graduate” sẽ gia tăng 3 phần trăm chấm hàng năm từ 2017 lên đến 85% vào năm 2022.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 2.1:

Con số và số phần trăm học sinh hoàn tất (được điểm 70 hay cao hơn) một môn về ngành nghề và kỹ thuật (CTE), họ được coi là một học sinh lấy môn học liên tục (CTE2 hay CTE3) sẽ được báo cáo cho từng lục cá nguyệt và sẽ cho thấy sự tiến bộ từ lục cá nguyệt của năm trước và từ các lục cá nguyệt mùa thu đến mùa xuân.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 2.2:

Con số và số phần trăm học sinh hoàn tất (được điểm 70 hay cao hơn) một môn Advanced Placement (AP) hay International Baccalaureate (IB) sẽ được báo cáo cho từng lục cá nguyệt và sẽ cho thấy sự tiến bộ từ lục cá nguyệt của năm trước và từ các lục cá nguyệt mùa thu đến mùa xuân.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 2.3:

Con số và số phần trăm học sinh hoàn tất (được điểm 70 hay cao hơn) một môn hai tín chỉ sẽ được báo cáo cho từng lục cá nguyệt và sẽ cho thấy sự tiến bộ từ lục cá nguyệt của năm trước và từ các lục cá nguyệt mùa thu đến mùa xuân.

MỤC TIÊU 3

Trong các học sinh mà trình độ dưới trung bình trên các bài thi tiểu bang, số phần trăm những học sinh cho thấy sự gia tăng học vấn tối thiểu một năm sẽ gia tăng 3 phần trăm chấm hàng năm về môn đọc sách và toán giữa mùa xuân 2017 và mùa xuân 2020.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 3.1:

Sự tiến bộ hàng tháng của những học sinh từ lớp K đến 12 mà được nhận biết là dưới cấp lớp về đọc sách và/hoặc toán sẽ cho thấy sự tiến bộ tối thiểu một tháng cho đến bài thi Cuối Năm.

ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ

HẠN CHẾ 1

Tổng giám đốc sẽ không cho phép học khu hoạt động mà không có một trường cộng đồng và khuôn khổ dưỡng dục, gồm một sự xác định, các thủ tục, và các mục tiêu.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 1.1:

Khu học chánh sẽ khởi đầu đội một của “Every Community, Every School” với tối thiểu 15 trường vào cuối niên khoá 2017–2018 và sẽ gia tăng hàng năm cho đến khi mọi trường đều được phục vụ vào năm 2022.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 1.2:

Khu học chánh sẽ đưa ra các dụng cụ cho các trường để thi hành việc thẩm định các nhu cầu, để truy nhập một cơ sở cung cấp dữ liệu, theo dõi dữ liệu, và phát triển chuyên môn trong niên khoá 2017-2018, và sẽ gia tăng việc sử dụng hàng năm cho đến khi mọi trường đều có các dụng cụ và huấn luyện này vào năm 2022.

HẠN CHẾ 2

Tổng giám đốc sẽ không đòi các giáo chức phải ra bài thẩm định nhiều hơn hai bài cho từng lục cá nguyệt.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 2.1:

Số bài thẩm định học khu đòi hỏi, học khu đưa ra sẽ không quá hai bài cho từng lục cá nguyệt, bắt đầu từ mùa thu 2017.

HẠN CHẾ 3

Tổng giám đốc sẽ không cho phép những khoảng cách thành tích trong các nhóm học sinh, gồm Phi Châu, Mễ, học sinh bất lợi về kinh tế, học sinh được giáo dục đặc biệt, và người học Anh Văn, được gia tăng về đọc sách, luận văn, và toán.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 3.1:

Khoảng cách thành tích về đọc sách sẽ giảm 1 phần trăm chấm hàng năm cho các nhóm học sinh, gồm Phi Châu, Mễ, học sinh bất lợi về kinh tế, học sinh được giáo dục đặc biệt, và người học Anh Văn cho đến 2020.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 3.2:

Khoảng cách thành tích về luận văn sẽ giảm 1 phần trăm chấm hàng năm cho các nhóm học sinh, gồm Phi Châu, Mễ, học sinh bất lợi về kinh tế, học sinh được giáo dục đặc biệt, và người học Anh Văn cho đến 2020.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 3.3:

Khoảng cách thành tích về toán sẽ giảm 1 phần trăm chấm hàng năm cho các nhóm học sinh, gồm Phi Châu, Mễ, học sinh bất lợi về kinh tế, học sinh được giáo dục đặc biệt, và người học Anh Văn cho đến 2020.

HẠN CHẾ 4

Tổng giám đốc sẽ không cho phép các trường kém được hoạt động mà không có các nhà lãnh đạo và giáo chức có phẩm chất cao trong các môn chính.*

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 4.1:

Số phần trăm ban quản trị các trường kém được coi là hữu hiệu hay cao hơn sẽ gia tăng 2 phần trăm chấm hàng năm cho đến 73% vào năm 2020.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 4.2:

Số phần trăm giáo chức năm đầu tại các trường kém sẽ giảm 2 phần trăm chấm hàng năm cho đến 4% vào năm 2020.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 4.3:

Số phần trăm các môn chính tại các trường kém được dậy bởi giáo chức có chứng nhận trong các môn được chỉ định sẽ gia tăng từng lục cá nguyệt cho đến khi đạt đến 100% và được duy trì cho đến 2020.

* Các trường kém sẽ gồm các trường Improvement Required (IR – Cần Cải Tiến), các trường trước đây loại IR, và các trường có nguy cơ bị IR. Phẩm chất giáo chức phải kể đến giấy chứng nhận và kinh nghiệm.