HISD có tên trong “AP District Honor Roll” của College Board vì sự tiến bộ của học sinh

Khu học chánh, đầu tiên được có tên trong danh sách này, là một trong 447 tổ chức trên toàn thể Hoa Kỳ và Gia Nã Đại được vinh dự này

Khu Học Chánh Houston là một trong 447 học khu ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại được vinh danh bởi College Board với việc có tên trong “8th Annual AP District Honor Roll” (bảng danh dự thường niên lần thứ 8), đây là lần đầu tiên của học khu.

Để được có tên trong “8th Annual Honor Roll”, HISD phải gia tăng số học sinh lấy môn AP từ 2015 trong khi còn gia tăng hay duy trì được số phần trăm học sinh chiếm được điểm 3 hay cao hơn trong bài thi AP. Học khu có hơn gấp đôi con số này kể từ 2007. Đạt được các mục tiêu này cho thấy rằng HISD thành công trong việc nhận biết các động lực, để chuẩn bị học vấn cho những học sinh sẵn sàng lấy môn AP.

“Tôi rất hãnh diện về các học sinh và nhân viên khi đạt được vinh dự này,” TGĐ Richard Carranza nói. “Vinh dự này là một thí dụ khác về sự quyết tâm của học khu khi cung cấp các môn nghiêm ngặt cho mọi học sinh mà chúng tôi tin rằng sẽ chuẩn bị các em lên cấp bậc giáo dục kế tiếp.”

Dữ kiện toàn quốc từ 2017 cho thấy rằng trong các học sinh Da Đỏ/Thổ Dân Alaska, Da Đen/Gốc Phi Châu, Mễ/Latinh, và Thổ Dân Hạ Uy Di/Người Bán Đảo Thái Bình Dương với sự sẵn sàng lấy môn AP, khoảng một nửa đang lấy môn này. HISD nhất quyết mở rộng sự sẵn sàng của các môn AP trong các học sinh mọi thành phần được chuẩn bị và được thúc đẩy.

Sự bao gồm trong danh sách “8th Annual AP District Honor Roll” được dựa trên một cuộc duyệt xét dữ kiện AP ba năm, từ 2015 đến 2017, trong toàn thể 37 bài thi AP, kể cả ngôn ngữ và văn hóa thế giới. Để được bao gồm trong bảng danh dự này, khu học chánh phải:

  • Gia tăng tối thiểu 4% số học sinh lấy môn AP trên toàn học khu, tối thiểu 6% trong các học khu trung bình, và tối thiểu 11% trong các học khu nhỏ;
  • Gia tăng hay giữ được số phần trăm các học sinh Da Đỏ/Thổ Dân Alaska, Da Đen/Gốc Phi Châu, Mễ/Latinh, và Thổ Dân Hạ Uy Di/Người Bán Đảo Thái Bình Dương đang lấy các bài thi và gia tăng hay giữ được số phần trăm học sinh Da Đỏ/Thổ Dân Alaska, Da Đen/Gốc Phi Châu, Mễ/Latinh, và Thổ Dân Hạ Uy Di/Người Bán Đảo Thái Bình Dương có điểm 3+ trong ít nhất một bài thi AP; và
  • Gia tăng hay giữ được mức độ thi hành khi so với số phần trăm học sinh năm 2017 được điểm 3 hay cao hơn so với số phần trăm năm 2015, trừ khi học khu đã đạt được một mức độ thi hành mà trong đó hơn 70% học sinh AP chiếm được điểm 3 hay cao hơn.

Danh sách đầy đủ của “8th Annual AP District Honor Roll” có thể được tìm thấy trong https://apcentral.collegeboard.org/score-reports-data/awards/honor-roll