Cuộc bầu cử sau cùng quyết định các ghế của Ủy Ban Giáo Dục Học Khu I, Học Khu III

 

Elizabeth Santos

Elizabeth Santos và Sergio Lira được bầu vào Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào ngày thứ Bẩy, theo kết quả bán chính thức của Phòng Lục Sự Quận Harris.

Bà Santos đã đánh bại Gretchen Himsl để chiếm được ghế Học Khu I hiện đang trống chỗ bởi Anna Eastman, và ông Lira đã đánh bại Jesse Rodriguez để chiếm ghế Học Khu III. Các kết quả sẽ chính thức một khi Ủy Ban duyệt lại số phiếu.

Bà Santos là một sản phẩm của HISD, bà đã theo học các trường tiểu học Janowski và Herrera, trường Trung Học Burbank, và trường Sam Houston Math, Science and Technology Center. Bà tốt nghiệp đại học UH-Downtown và là một giáo chức trong HISD 10 năm.

“Là một học sinh tốt nghiệp các trường Herrera, Burbank, Sam Houston, và là một tình nguyện viên cũng như một giáo chức 10 năm trong các trường nơi gia đình tôi và tôi đã tốt nghiệp, và giờ đây là một ủy viên Giáo Dục HISD, tâm hồn tôi luôn ở với các trẻ em và với cộng đồng,” bà Santos nói. “Tôi biết ơn những sự tương giao và động lực đằng sau chiến dịch của chúng tôi – cộng đồng Học Khu I”.

Sergio Lira

Ông Lira là một hiệu phó trường Trung Học Bellaire. Ông là một sinh viên tốt nghiệp Đại Học T. Tôma và UH-Clear Lake, và đã hoàn tất tiến sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục và Nghiên Cứu Chính Sách tại Đại Học Houston năm 2015.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hỗ trợ tôi, những người tình nguyện và HISD,” ông Lira nói. “Tôi mong được hoạt động với ông Tổng Giám Đốc Carranza và ủy ban giáo dục để bảo đảm rằng chúng ta cung cấp đầy đủ các nguồn năng cho Học Khu III. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc như một nhóm để thi hành những điều đúng cho mọi học sinh.”

Bà Santos và ông Lira sẽ tuyên thệ nhận chức trong cuộc họp đầu tiên năm 2018 của Ủy Ban Giáo Dục vào ngày 18 tháng Giêng lúc 5g chiều trong Thính Đường Manuel Rodríguez tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St. Ông Lira sẽ chiếm nhiệm kỳ chưa mãn của Cố Ủy Viên Học Khu III Manuel Rodríguez Jr., mà nhiệm kỳ này kéo dài cho đến 2019.

Ủy Ban Giáo Dục HISD gồm chín ủy viên, mỗi người phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm.

Nhấn vào đây để xem bản đồ các học khu của ủy viên giáo dục HISD.