“Professional Learning Communities” giúp giảng dậy có hiệu quả tại trường Worthing HS

Trước khi giáo chức trường Worthing High School là ông Mike Judge ngồi xuống và bắt đầu chỉ dẫn bài học cho học sinh, đầu tiên ông gặp gỡ một nhóm các giáo chức và ban quản trị trong trường để duyệt xét dự kiện, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm. Cuộc họp nhóm này được gọi là PLC hay “Professional Learning Community”.

“Các PLC của chúng tôi là nền tảng cho sự giảng dậy hiệu quả ở trường Worthing đây,” Hiệu Trưởng Khalilah Campbell nói với các ủy viên trong một cuộc trình bày trước ủy ban ngày 5 tháng Mười Hai. “Khi chúng tôi ngồi xuống như một nhóm và thực sự khảo sát dữ kiện của trường để tìm nguyên do của việc trường yếu kém, điều hiển nhiên là sự hoạch định.”

Trường Worthing, nằm trong khởi xướng Achieve 180 của khu học chánh, hiện sử dụng các PLC để tiếp tục khảo sát dữ kiện để hữu hiệu hơn trong việc thiết kế và hoạch định cách giảng dậy. “Instructional Excellence” là một trong sáu trụ cột cung cấp sườn chính cho việc biến đổi đang xảy ra tại 45 trường thuộc Achieve 180.

Vì công việc của PLC, ông Campbell nói các bài trong lớp tại Worthing hiện chu đáo hơn và trực tiếp nhắm đến các khả năng và kiến thức mà học sinh đang cố gắng thấu triệt. Ngoài ra, học sinh còn theo dõi dữ kiện của chính mình để các em cảnh giác về các ưu và khuyết điểm. Ngoài việc duyệt xét dự kiện và thảo luận học trình, các cuộc họp PLC tại trường Worthing rất chú trọng đến việc thay đổi não trạng của học sinh.

“Chúng tôi dành nhiều thời giờ để học sinh biết rằng chúng tôi lưu tâm, rằng các em có thể làm được,” Judge nói. “Một khi cac em biết rằng người ta lo cho các em và muốn các em thành công, sau đó việc dậy học trở nên dễ dàng hơn.”

Worthing cũng nằm trong chương trình “Collaborate A180”, mà nó kết đôi các giáo chức từ trường kém với giáo chức trường giỏi để giúp hoạch định bài học và cho biết ý kiến về cách giảng dậy. Các hiệu trưởng trong “Collaborate A180” còn hợp tác với một hiệu trưởng dìu dắt để thẩm định hiệu quả của các PLC trong trường và để giúp họ đưa ra một kế hoạch cải tiến kết quả.

Judge, Campbell và nhân viên khác tại trường Worthing tin rằng trường này đang đi đúng đường và sẽ cho thấy sự tiến bộ lớn trong số điểm học sinh vào cuối niên khoá 2017-2018.”

“Tôi rất hăng hái về việc biến đổi trường này, và mọi giáo chức và quản trị viên ở đây cũng có sự hăng hái đó,” Judge nói. “Chúng tôi sẽ thi hành điều này.”