Nghỉ mùa đông bắt đầu từ thứ Hai; học sinh đi học lại ngày 8 tháng Giêng

Các trường và văn phòng học khu HISD sẽ đóng cửa Nghỉ Mùa Đông từ thứ Hai, 25 tháng Mười Hai. Các lớp và hoạt động thương mãi sẽ bắt đầu trở lại vào thứ Hai, 8 tháng Giêng, 2018.

Những nhân viên nào có thắc mắc phải xem thời khóa biểu công việc được đăng ở đây.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ đi tuần các cơ sở học khu trong kỳ nghỉ này. Những trường hợp khẩn cấp phải được báo cáo về điện thoại số 713-892-7777.