Vé hiện có bán để tham dự tiệc trà thường niên “HISD State of the Schools”

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức buổi tiệc trà thường niên về Tình Trạng Các Trường vào thứ Năm, 15 tháng Hai, 2018. Chủ đề là “Rebuild + Reimagine” – đề cao các hỗ trợ viên đã giúp HISD xây dựng lại sau sự thiệt hại vì Bão Harvey và đem lại cơ hội giáo dục cho trẻ em Houston.

Sinh hoạt này sẽ từ 11g30 sáng đến 1g trưa ở lầu bốn của khách sạn Hilton Americas-Houston Hotel (1600 Lamar, 77010). Tổng Giám Đốc Richard Carranza sẽ thuyết trình viên chính.

Tình Trạng Các Trường, được tổ chức bởi HISD Foundation, là một cơ hội cho các nhà lãnh đạo thương mãi và dân sự và các hợp tác viên trong cộng đồng được nghe biết về các thành quả và thách đố của khu học chánh trong năm qua, và hiểu thêm về các ưu tiên của khu học chánh, gồm cách giảng dậy và học hỏi nhiều sáng tạo trong mọi lớp; nâng cấp các trường không được phục vụ đúng mức; đem các dịch vụ bao gồm đến mọi trường; và khơi dậy sự tưởng tượng của người trẻ với sự mở rộng các môn nghệ thuật.

Có thể mua vé từng người hay từng bàn. Để ghi danh và biết thêm về cơ hội bảo trợ, hãy vào trang HoustonISD.org/SOTStickets.