Học thêm mỗi ngày để bù cho việc đóng cửa vì băng giá

Lưu ý: Thời giờ học thêm vào cuối ngày sẽ thay đổi tùy theo thời khóa biểu hiện thời của từng trường. Vui lòng TRỰC TIẾP liên lạc với trường để biết rõ tin thời khóa biểu.

HISD sẽ thêm giờ học vào mỗi ngày cho đến hết niên khoá 2017-18 để bù cho thời giờ bị mất vì cơn băng giá trong tháng này khiến các trường phải đóng cửa hai ngày.

  • Tất cả các trường tiểu học sẽ thêm mười phút vào cuối ngày giảng dậy, bắt đầu từ 29 tháng Giêng.
  • Tất cả các trường trung học I cấp sẽ thêm mười phút vào cuối ngày giảng dậy, bắt đầu từ 29 tháng Giêng.
  • Các trường trung học II cấp sẽ thêm từ 0 đến 20 phút vào cuối ngày giảng dậy, tùy theo thời khóa biểu hiện thời, bắt đầu từ 29 tháng Giêng. Phần lớn các trường trung học II cấp sẽ cần thêm 10 phút hay ít hơn vào thời khóa biểu của mình, và những thay đổi ở những trường cá biệt sẽ được trường thông báo.

HISD sẽ tiếp tục cung cấp cho học sinh phương tiện di chuyển an toàn và chắc chắn vào các buổi chiều.

HISD sẽ không phải thêm những ngày học bù vào lịch đi học, và sẽ không thay đổi các ngày lễ, chu kỳ chấm điểm, hay ngày mãn khóa, mà nó vẫn là ngày 1 tháng Sáu, 2018 cho các học sinh và ngày 4 tháng Sáu, 2018 cho các giáo chức.