HISD tổ chức các cuộc họp chung về các trường Phải Cải Tiến

Chủ Tịch UBGD HISD là Rhonda Skillern-Jones, Ủy Viên Jolanda Jones, và Ủy Viên Wanda Adams đang tổ chức một chuỗi cuộc họp tại các trường hiện đang trong tình trạng “phải cải tiến” (IR), như được xếp loại bởi Nha Giáo Dục Texas.

Mười trường HISD từng vất vả về học vấn trong bốn năm hay nhiều hơn và phải đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang vào năm nay. HISD đề nghị những thay đổi tại 10 trường này cũng như bốn trường khác. Luật tiểu bang nói rằng nếu bất cứ nào trường nào trong loại IR bốn năm hay lâu hơn thì không đạt được tiêu chuẩn của tiểu bang vào năm nay, tiểu bang sẽ đóng cửa trường hoặc giao cho Ban Quản Lý để điều khiển khu học chánh này.

Luật Thượng Viện 1882 cung cấp những lựa chọn để ngăn ngừa các biện pháp chế tài này: thành hình một sự hợp tác với bên ngoài hoặc đóng cửa và khởi sự lại một trường.

Đề nghị hiện nay cho tám trường này là được quản lý bởi các tổ chức bên ngoài tỉ như một tổ chức vô vị lợi hay một tổ chức giáo dục cao hơn. Đó là các trường tiểu học Dogan và Mading, Trung Học Henry, và các trường trung học II cấp Kashmere, Madison, North Forest, Wheatley và Worthing. Sáu trường còn lại  – các trường tiểu học Blackshear, Highland Heights, Hilliard và Wesley, Trung Học Cullen và Woodson PK-8 – sẽ bị đóng cửa và mở cửa lại để phục vụ các lớp giới hạn.

Các ủy viên và ban quản trị HISD sẽ thảo luận về những đề nghị trong chuỗi các cuộc họp chung ở những trường mà có thể bị ảnh hưởng tai hại.

Mọi cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 6g chiều

 

Thứ Ba, 6 tháng Hai

Wheatley High School

4801 Providence St.

 

Thứ Tư, 14 tháng Hai

Cullen Middle School

6900 Scott St.

 

Thứ Năm, 15 tháng Hai

Highland Heights Elementary School

865 Paul Quinn St.

 

Thứ Ba, 20 tháng Hai

Madison High School

13719 White Heather Dr.

 

Thứ Tư, 21 tháng Hai

Mading Elementary School

8511 Crestmont St.

 

Thứ Ba, 27 tháng Hai

Wesley Elementary School

800 Dillard St.

 

Thứ Ba, Feb. 27 tháng Hai

Blackshear Elementary School

2900 Holman Ave.

 

Thứ Tư, 28 tháng Hai

Kashmere High School

6900 Wileyvale

 

Thứ Năm, 1 tháng Ba

Dogan Elementary School

4202 Liberty Rd.

 

Thứ Ba, 6 tháng Ba

North Forest High School

10725 Mesa Dr.

 

Thứ Ba, 20 tháng Ba

Henry Middle School

10702 E Hardy Road

 

Thứ Tư, 21 tháng Ba

Hilliard Elementary School

10719 Seneca St.

 

Thứ Tư, 1 tháng Ba 1

Worthing High School

9215 Scott St.

(Cả hai trường Worthing High School và Woodson PK-8 sẽ cùng thảo luận trong cuộc họp này)