Phụ huynh có thể ghi tên tham dự các cuộc họp nhắm đến Giáo Dục Đặc Biệt

Nha Giáo Dục Texas (TEA) sẽ tổ chức các cuộc họp nhóm vào thứ Hai, 26 tháng Hai cho các phụ huynh có con em khuyết tật thuộc mọi lứa tuổi và mọi cấp lớp đang hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Trong niên khoá 2016-2017, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Phòng Giáo Dục Đặc Biệt (Office of Special Education Programs – OSEP)  đã thực hiện một chuỗi viếng thăm địa điểm để duyệt xét việc Texas tuân thủ luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act – IDEA). Bản báo cáo sau cùng được cung cấp cho TEA vào ngày 10 tháng Giêng, 2018.

Kết quả từ bản báo cáo này đòi hỏi TEA phải đưa ra một kế hoạch đề cập đến bốn hành động chấn chỉnh. Một phần của tiến trình phát triển kế hoạch này sẽ là thu thập ý kiến từ những người lưu tâm trong Texas.

Trung Tâm ESC 4 đang giúp TEA gửi thông cáo cho các phụ huynh lưu tâm về các cuộc họp sau đây và chỉ dẫn cách ghi tên. Mỗi cuộc họp dài một tiếng sẽ được xếp đặt để thu thập ý kiến phản hồi của tham dự viên về kế hoạch sơ khởi của TEA. Các cuộc họp này thì kín đối với truyền thông và công chúng để bảo vệ sự bí mật của học sinh và gia đình.

Những tham dự viên chỉ có thể ghi danh/tham dự một khóa mà thôi.

Các Điều Kiện của Thành Phần Nhóm Phụ huynh và học sinh khuyết tật thuộc mọi lứa tuổi/cấp lớp cư ngụ trong một khu học chánh công và nhận được dịch vụ từ học khu này, hoặc trong trường charter tọa lạc trong vùng mà cuộc họp được tổ chức (Phụ huynh được định nghĩa trong 34 CFR §300.30)
Chọn lựa và Ghi danh Ghi danh tại https://www.eventbrite.com/e/tea-parent-focus-groups-registration-42989139674.  Mỗi cuộc họp sẽ bao gồm đến 25 tham dự viên. Có thể cần thêm cuộc họp sau này để thích nghi với mọi người ghi danh. Phụ huynh phải ghi danh để được tham dự.
Chương Trình Họp Nhóm Phụ Huynh TEA
Địa điểm

Region 4 ESC

Ngày

26 tháng Hai, 2018

Thời gian

10:30, 12:30, 2:00, 3:30, và 5:00

Chương trình Thời lượng Mục đích / Kết quả
Chào đón và Tóm lược 15 phút Thông tin ngắn gọn cho nhóm để

·  Hiểu các lãnh vực viện dẫn và những điều kiện cho các hành động chấn chỉnh

Thảo Luận Nhóm Nhỏ 30 phút Những câu hỏi đưa ra để có kết quả trong

·  Bản ý kiến viết tay

·  Ý kiến được tổng hợp thành ý kiến phản hồi

Nhận Xét Kết Thúc 15 phút Kết thúc thảo luận và cho biết các bước kế tiếp

Phụ huynh và phần tử cộng đồng được mời cho biết nhận xét tổng quát và ý kiến phản hồi về kế hoạch này theo bản thăm dò ý kiến USDE Corrective Action Draft Plan Online Survey  vào ngày 18 tháng Hai, 2018 hoặc gửi email về TEA tại TexasSPED@tea.texas.gov.