Sự thiếu hụt ngân sách của HISD được giảm bớt

Khi HISD tiếp tục chuẩn bị một ngân sách cho niên khoá 2018-19, khu học chánh dự đoán một sự chước giảm thiếu hụt từ $208 triệu xuống $115 triệu.

Khi HISD bắt đầu thành lập ngân sách cho niên khoá 2018-2019, đó là lúc ngay sau trận bão Harvey. Dùng hoàn cảnh tệ hại nhất, nhóm tài chánh của học khu dự đoán một số thiếu hụt là $208 triệu dựa trên bốn yếu tố năng động: vụ kiện “Local Optional Homestead Exemption” (LOHE – khấu trừ tiền thuế nhà), tiền trả lại cho tiểu bang, thuế bất động sản có thể giảm dự đoán số học sinh ghi danh giảm. Một số những yếu tố này đã thay đổi, vì thế sự thiếu hụt ngân sách của HISD đã giảm bớt.

Nhóm luật pháp của học khu tin tưởng mạnh mẽ rằng tiểu bang sẽ thắng vụ kiện LOHE. Với HISD, điều này có nghĩa một sự giảm bớt trong số tiền trả lại cho tiểu bang vì TEA sẽ công nhận một nửa số khấu trừ tiền thuế nhà được trả lại cho chủ nhân bất động sản. Một quyết định về vụ kiện này có thể được đưa ra vào mùa xuân sau khi được xử. Sự thắng kiện sẽ giảm bớt tiền trả lại của HISD là $51 triệu.

Theo Luật Giáo Dục Texas, Ủy Viên TEA Mike Morath có quyền điều chỉnh giá trị bất động sản. Dựa trên sự thiệt hại gây ra bởi bão Harvey và ảnh hưởng lâu dài của cơn bão trên học sinh và nhân viên, chúng tôi tiên đoán ủy viên này sẽ điều chỉnh giá trị bất động sản, mà lần lượt sẽ giảm bớt số tiền trả lại của chúng tôi. Thống Đốc Greg Abbott, Phó Thống Đốc Dan Patrick, và các nhà lãnh đạo tiểu bang khác đã công bố sự hỗ trợ của họ cho quyết định này. HISD ước lượng khoảng $42 triệu tiền điều chỉnh.

Ngoài ra, Ủy Ban Giáo Dục HISD đồng ý việc duyệt xét ngân sách sẽ được thi hành bởi một công ty mà trước đây đã từng hoạt động với các ngân sách của khu học chánh lớn. Đề mục này được dự đoán sẽ đưa ra trong cuộc họp ủy ban tháng Tư 2018. Nếu được thông qua, một cuộc kiểm toán sẽ bắt đầu ngay lập tức với ngày hoàn tất được định vào cuối năm nay.