Ba cuộc họp chung về chương trình magnet của HISD

Phòng Chọn Trường của Khu Học Chánh Houston dự định tổ chức ba cuộc họp về những đề nghị thay đổi trong chương trình magnet của HISD.

Người tham dự sẽ có cơ hội đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm về sự chọn trường trong khu học chánh này.

Các cuộc họp sẽ được tổ chức tại những địa điểm và ngày giờ sau đây. Các cuộc họp từ 5g30 đến 7g30.

Thứ Ba, 20 tháng Ba
Milby High School
1601 Broadway, Houston 77012

Thứ Tư, 21 tháng Ba
Hattie Mae White
4400 W 18th St., Houston 77092

Thứ Năm, 22 tháng Ba
Wisdom High School
6529 Beverly Hill, Houston 77057