HISD sẽ đóng cửa từ 12 – 16 tháng Ba để Nghỉ Xuân

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa Nghỉ Xuân từ thứ Hai, 12 tháng Ba, đến thứ Sáu, 16 tháng Ba, 2018.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa hoạt động lại vào thứ Hai, 19 tháng Ba, 2018.

Nhân viên phải xem thời khóa biểu hoạt động được đăng ở đây.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ đi tuần các cơ sở trong thời gian nghỉ. Những trường hợp khẩn cấp có thể gọi về số 713-892-7777