Tình trạng đơn magnet được cho biết vào 22 tháng Ba

Phụ huynh và học sinh nào đã nộp đơn xin vào một chương trình magnet cho niên khoá 2018-19 trong Giai Đoạn I (22 tháng Chín – 8 tháng Mười Hai, 2017) sẽ biết về tình trạng đơn xin vào ngày thứ Năm, 22 tháng Ba hoặc sau đó.

Những phụ huynh nào có chương mục trên mạng sẽ có thể tìm thấy các kết quả được đăng trong “dashboard” của mình, và lá thư về tình trạng đơn xin cũng sẽ được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ. Các thông báo về magnet được gửi qua hệ thống trực tuyến có thể mất tám giờ trước khi được gửi đi.

Những Bước Kế Tiếp

Một khi quý vị được biết về tình trạng đơn xin, có những bước phải thi hành để giữ chỗ:

  • Nếu con em được nhận: Hãy nhận chỗ này hoặc qua trực tuyến (cho những phụ huynh nào đã nộp đơn trực tuyến) hoặc đích thân. Cung cấp cho trường những giấy tờ được kể ra bên dưới và ký tên vào tờ ưng thuận nhập học. Với những chỗ được cung cấp vào ngày 22 tháng Ba, 2018, quý vị sẽ có 2 tuần để nhận chỗ này và thu xếp với nhà trường để nộp các giấy tờ sau:
  • Bằng chứng nơi cư ngụ hiện thời
  • Bằng chứng về tuổi (nếu con em vào lớp Pre-K hay mẫu giáo)
  • Trường có thể cung cấp một bản sao tờ cam kết nhập học mà quý vị sẽ phải ký tên.

Với những chỗ được cung cấp vào ngày 6 tháng Tư, 2018 hay sau đó, phụ huynh có một tuần để nhận chỗ và thu xếp với nhà trường để nộp các giấy tờ cần thiết cũng như ký tên vào tờ ưng thuận nhập học ở trường cung cấp chỗ.

  • Nếu con em quý vị trong danh sách chờ đợi: Hãy để ý những thay đổi về tình trạng đơn từ bây giờ và cho đến hết mùa hè bằng cách vào xem “dashboard” của mình và trang tình trạng magnet. Quý vị cũng có thể nộp đơn xin vào các chương trình vẫn còn chỗ được đăng trên trang mạng của chúng tôi và nộp đơn trong Giai Đoạn II và Giai Đoạn III.

Về những trả lời cho các câu thường được hỏi về tình trạng đơn xin magnet, hãy đọc “Magnet FAQ”.

Nếu quý vị cần giúp đỡ về thủ tục magnet, hay gặp trở ngại khi đăng nhập vào “dashboard” của mình, hay bất cứ câu hỏi nào, hãy email về magnet@houstonisd.org, hoặc gọi cho Phòng Chọn Trường (Office of School Choice) ở số 713-556-6947 hay liên lạc với điều hợp viên magnet của trường thích hợp.

Phụ huynh có thể biết thêm về các trường còn chỗ trống trong ngày Hội Chọn Trường mùa Xuân từ 9g sáng cho đến trưa ngày 21 tháng Tư, 2018 tại trung tâm “Gregory Lincoln Education Center”.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách các ngày quan trọng, vui lòng vào trang mạng School Choice.