Phụ tá tổng giám đốc về Chọn Trường được đặt làm trưởng học đường tạm thời

Noelia Longoria, phụ tá tổng giám đốc về Chọn Trường của HISD, được đặt làm trưởng học đường tạm thời cho Khu Học Chánh Houston.

Longoria đảm nhận vai trò mới ngay lập tức, bà tường trình lên Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan.

“Bà Longoria đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong giáo dục và có thành tích là thay đổi các trường kém,” bà Lathan nói. “Tôi tin tưởng rằng bà sẽ có ảnh hưởng tốt trong việc giúp giảng dậy trên toàn học khu.”

Bà Longoria từng là một giáo chức, cố vấn, hiệu phó, giám đốc, hiệu trưởng, và viên chức hỗ trợ học đường trước khi đảm nhận chức vụ hiện thời là đứng đầu Phòng Chọn Trường. Là một viên chức hỗ trợ học đường, bà đã thành công biến đổi một vài trường mà không đạt được tiêu chuẩn giải trình tiểu bang trong nhiều năm và trông coi sự phát triển và tiến bộ học vấn của các trường này.

“Tôi hân hạnh để giúp đỡ Ts. Lathan trong viễn ảnh đưa khu học chánh tiến lên,” bà Longoria nói. “Tôi thường ở trong học thuật và thi hành công việc cần thiết để bảo đảm mọi học sinh có cơ hội để học hành.”

Bà Longoria bắt đầu sự nghiệp trong HISD là giám đốc giảng dậy tại trường Trung Học Chavez, ở đây bà đã thành công trong nỗ lực đưa trường này ra khỏi tình trạng “AYP Stage IV”. Sau đó bà được chọn là hiệu trưởng của trường Trung Học Ortiz, trong “AYP Stage III” và trong giai đoạn tiểu bang tạm tha. Dưới sự lãnh đạo của bà, trường Ortiz trở nên một trong năm trường đứng đầu về sự gia tăng thành tích học sinh trong ba năm liền. Bà được chọn là hiệu trưởng đứng đầu cho thêm hai trường nữa và đã bảo đảm cả hai đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang.

Bà Longoria được chọn qua “Raise Your Hand Texas” để tham dự “Harvard Principal Institute” vào mùa hè 2012; được chọn là hiệu trưởng của năm của HISD trong 2012 và 2014; và được chọn là hiệu trưởng vùng của năm 2014 bởi tổ chức “Texas Association of Secondary School Principals”.

Bà Longoria tốt nghiệp đại học “Texas State University” với bằng cử nhân về nghệ thuật và bằng cao học giáo dục trong việc dẫn dắt và cố vấn và quản trị của đại học University of Houston-Victoria/Sugar Land.