Vẫn chưa chọn được một trường cho 2018-19? Hãy đến với Ngày Chọn Trường mùa Xuân ngày 21 tháng Tư

Hạn chót nộp đơn Magnet Giai Đoạn 2 là 31 tháng Năm

Các trường Magnet và các chương trình khác mà vẫn còn chỗ trống sẽ được thảo luận với phụ huynh trong Ngày Chọn Trường vào thứ Bẩy, 21 tháng Tư.

Sinh hoạt này được tổ chức từ 9g sáng đến trưa tại Trung Tâm Giáo Dục Gregory-Lincoln (1101 Taft St. 77019) và sẽ cho biết các chương trình vẫn còn chỗ cho học sinh sau khi Giai Đoạn 1 đã qua, cũng như các chọn lựa chuyển trường.

Các trường còn chỗ trống sẽ có đại diện trong ngày này. Để biết trọn bộ danh sách các chương trình magnet còn chỗ, hãy nhấn vào đây Các chương trình khác như song ngữ và các chương trình học nghề và kỹ thuật (CTE) cũng sẽ có đại diện.

Hạn chót nộp đơn magnet Giai Đoạn 2 là 31 tháng Năm.

Để biết những câu trả lời cho những câu thường được hỏi về tình trạng đơn magnet, hãy đọc Magnet FAQ.

Nếu quý vị cần giúp đỡ về thủ tục magnet, có trở ngại khi đăng nhập vào “dashboard” hoặc bất cứ câu hỏi nào, hãy email về magnet@houstonisd.org, hay gọi điện thoại cho Phòng Chọn Trường ở số 713-556-6947 hay liên lạc với điều hợp viên magnet của trường.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách đầy đủ các ngày tháng quan trọng, hãy vào trang mạng School Choice.