Bữa ăn miễn phí mùa hè được cung cấp tại gần 200 trường HISD

Khu Học Chánh Houston sẽ khởi sự chương trình “Summer Meals” (bữa ăn mùa hè) vào ngày 4 tháng Sáu tại gần 200 trường, ở đây bữa ăn sáng và trưa sẽ được cung cấp miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi.

Trẻ em không cần phải ghi danh lớp hè để tham dự chương trình này, và không cần làm giấy tờ, đăng ký, hay chứng minh lợi tức. Người lớn có thể mua bữa điểm tâm với giá $2.25 và bữa trưa với giá $3.75.

Chương trình này kéo dài cho đến 2 tháng Tám. Để xem bản đồ những chỗ cung cấp bữa ăn, kể cả thời gian bữa sáng và trưa, hãy vào trang houstonisd.org/freesummermeals.

Mọi bữa ăn của HISD thì quân bình về dinh dưỡng để bảo đảm các em có những những chất bổ dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe tốt. Hè năm trước, sở Dinh Dưỡng HISD đã phục vụ hơn 1.1 triệu bữa ăn miễn phí cho trẻ em trong vùng Houston.

Nếu quý vị có những thắc mắc về chương trình bữa ăn mùa hè, vui lòng liên lạc với sở Dinh Dưỡng HISD ở số 713-556-2979. Để biết thôn tin nơi cung cấp bữa ăn miễn phí sau ngày 2 tháng Tám, vui lòng liên lạc với Ty Công Viên và Giải Trí Thành Phố Houston ở số 713-676-6832 hoặc gọi số 2-1-1.