Đại Hội Giáo Dục Đặc Biệt thường niên lần V dự định vào 17-18 tháng Bẩy

Phòng Giáo Dục Đặc Biệt sẽ tổ chức Đại Hội Giáo Dục Đặc Biệt thường niên lần thứ năm vào tháng tới cho các phụ huynh và nhà giáo để chia sẻ sự hỗ trợ và phương cách mà nó giúp đỡ các học sinh khuyết tật được thành công – về học vấn, xã hội, và cảm xúc.

Hai ngày đại hội sẽ được tổ chức từ 7g45 sáng đến 3g30 chiều vào thứ Ba, 17 tháng Bẩy và thứ Tư, 18 tháng Bẩy tại trung tâm “Kingdom Builders’ Center” (6011 W Orem Dr., 77085).

Chủ đề đại hội năm nay là “Tham Dự, Phục Hồi và Hỗ Trợ Mọi Học Sinh.” Với những trình bày từ các giáo chức và nhà lãnh đạo trong lãnh vực giáo dục đặc biệt, tham dự viên có thể mong đợi khi ra về đã được biến đổi và sẵn sàng bắt đầu niên khoá mới được trang bị với các phương cách hữu hiệu về giảng dạy và hành vi.

Một số đề tài và diễn giả được dự trù gồm

  • Diễn giả chính ngày 1: Ts. Dianne Reed, Giáo Sư về Giáo Dục – Đại Học “Houston Baptist”
  • “WGWD, What Good Writers Do”: Dùng các dụng cụ ghi nhớ và chữ tắt để giúp cho việc viết văn
  • Phá vỡ những trở ngại trong việc sửa đổi hành vi
  • Thiết lập sự bao hàm hữu hiệu trong lớp giáo dục phổ thông
  • Các dịch vụ về liệu pháp nghề nghiệp và vật lý trị liệu pháp: Phân biệt các dịch vụ lâm sàng và học đường
  • Lưu tâm đến nhu cầu “Assistive Technology” (AT – trợ giúp kỹ thuật) của một học sinh trong khi hình thành IEP

Đại hội này rộng mở cho mọi phụ huynh, giáo chức giáo dục tổng quát, giáo chức giáo dục đặc biệt, và ban quản trị. Phụ huynh có thể ghi tên ở đây.

Muốn biết thêm thông tin, hãy email cho Kelli Charles ở kcharle1@houstonisd.org hay gọi số 713-556-7025.