Văn phòng, trường HISD đóng cửa Ngày Độc Lập

Tất cả các trường và văn phòng hành chánh của Khu Học Chánh Houston sẽ đóng cửa vào ngày thứ Tư, 4 tháng Bẩy, để mừng Ngày Độc Lập.

Tất cả các văn phòng sẽ mở cửa lại vào thứ Năm, 5 tháng Bẩy, sau ngày lễ này.