HISD tổ chức “Back to School Extravaganza”

Phòng Giáo Dục Người Vô Gia Cư của HISD sẽ tổ chức “Back to School Extravaganza” (trở lại trường) vào thứ Sáu, 17 tháng Tám để giúp học sinh chuẩn bị cho niên khoá 2018-2019.

Sinh hoạt này sẽ được tổ chức từ 9g sáng đến 2g trưa tại vận động trường Delmar (2020 Mangum Road 77092).

Sẽ có giúp đỡ miễn phí để nộp đơn xin Medicaid, xin lại bảo hiểm trẻ em “Children’s Health Insurance Plan” (CHIP), và giúp đỡ thực phẩm “Supplemental Nutrition Assistance Program” (SNAP). Cũng có khám sức khỏe.

Cũng có chủng ngừa miễn phí (phải đem theo hồ sơ chủng ngừa) và phân phát miễn phí, cho đến hết, rau trái, cặp đựng sách, giầy, và học cụ. Học sinh phải có mặt để nhận các vật dụng này.

Để giúp di chuyển, hãy liên lạc “Homeless Education Office” ở số 713-556-7237.