‘Trung Tâm Luật Pháp’ mới khích lệ cộng đồng tham dự vào tiến trình làm luật

HISD vừa khởi sự một trụ trực tuyến mới có đầy đủ thông tin về luật pháp để giáo dục cộng đồng và khích lệ họ tham dự trong tiến trình làm luật. Trung Tâm Luật Pháp là một dụng cụ độc đáo được thiết kế để giúp cộng đồng dễ dàng đến với các nhà lập pháp tiểu bang và thuận tiện cho việc thông tin giữa người dân ở Houston và các người quyết định ở Austin.

“Kiên cường sự liên lạc với các đại biểu lập pháp dân cử của chúng ta và các nhà lập pháp khác trên toàn Texas thì tuyệt đối nguy kịch,” Ủy Viên Sue Deigaard của HISD nói. “Cơ quan Lập Pháp Texas có một cơ hội khác để ban hành các giải pháp lâu dài cho hệ thống tài trợ học đường của tiểu bang khi họ gặp gỡ trong khóa họp sắp tới ở Thủ Đô Texas vào năm 2019. Bây giờ là thời điểm để liên lạc và xây dựng các tương giao với nhà lập pháp để làm việc nhằm cải thiện chính sách tài trợ học đường và giáo dục. Tuy Lập Pháp hiện không trong khóa họp, một vài dự luật đã trong tiến trình hình thành.”

Khóa Lập Pháp Texas thứ 86 triệu tập khóa họp thường lệ 140 ngày vào 8 tháng Giêng, 2019.

Quý vị có thể vào Trung Tâm Lập Pháp HISD tại www.houstonisd.org/legislativecenter.