HISD chủng ngừa miễn phí cho mọi học sinh trong niên khoá 2018-2019

Khu Học Chánh Houston đang hợp tác với “Healthy Schools” để cung cấp việc chủng ngừa miễn phí cho các học sinh trong niên khoá 2018-2019.

Một nhóm y tá và nhân viên khác từ “Healthy Schools” sẽ luân phiên đến từng trường sinh hoạt khám bệnh nửa ngày trong tháng Mười đến tháng Mười Hai.

Phụ huynh sẽ có thể gửi đi tờ ưng thuận qua điện toán hoặc giấy in. Mọi tờ ưng thuận và bản dịch sẽ được cung cấp cho các trường, và phụ huynh có thể hoặc điền đơn và nộp cho trường trước khi khám bệnh hoặc đưa tờ này cho con em để đem đến trường trong ngày khám bệnh.

Chủng ngừa cúm là một cách chính yếu để bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh cúm và là một biện pháp quan trọng trong việc hỗ trợ sự đi học đều trong mùa cúm.

“Healthy Schools” là một tổ chức cung cấp y tế ở trường, nhắm đến việc gia tăng sự chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em.