HISD yêu cầu phụ huynh điền đơn kinh tế xã hội

Khu Học Chánh Houston sẽ cung cấp bữa ăn sáng và trưa miễn phí cho học sinh trong niên khoá 2018-2019, nhưng phụ huynh cần phải điền một tờ đơn mới để bảo đảm Title I tài trợ cho các trường HISD.

Tất cả các trường HISD hiện thời được đủ tiêu chuẩn để hoạt động dưới điều khoản “Food and Nutrition Service Community Eligibility Provision” của USDA, mà nó cho phép HISD cung cấp bữa sáng, trưa, và tối miễn phí cho mọi học sinh, bớt đi nhu cầu phải nộp đơn xin miễn phí hay giảm giá bữa ăn.

Trong khi phụ huynh sẽ không cần điền và nộp đơn xin miễn phí và giảm giá bữa ăn, họ sẽ cần điền một tờ đơn về kinh tế xã hội (xem bên dưới), được gọi là đơn mầu xanh.

Để các trường nhận được tài trợ của Title I, HISD vẫn phải thu thập và báo cáo tình trạng kinh tế xã hội của từng học sinh cho Nha Giáo Dục Texas (TEA).

Phụ huynh có thể lấy đơn này tại trường của con em và nộp lại cho trường nơi họ ghi danh cho con em. Đơn này không phải điền cho học sinh lớp vườn trẻ.

Mọi phụ huynh phải điền và nộp lại đơn màu xanh vào thứ Sáu, 26 tháng Mười, là ngày tóm lược PEIMS của khu học chánh. Hệ “Public Education Information Management System” (quản trị thông tin giáo dục công cộng) bao gồm mọi dữ kiện được yêu cầu và được nhận bởi TEA về giáo dục công cộng, gồm sĩ số học sinh và thành tích học vấn, thông tin cá nhân, tài chánh, và tổ chức.