HISD đạt được tiêu chuẩn giải trình tiểu bang

Dưới hệ thống xếp hạng giải trình mới, số các trường hạng “Phải Cải Tiến” giảm xuống thấp nhất

Vào hôm thứ Tư,  Nha Giáo Dục Texas (TEA) thông báo rằng tuy Khu Học Chánh Houston được nhãn hiệu “Không Xếp Hạng” vì bị bão Harvey nên được miễn theo tiêu chuẩn của tiểu bang, sau khi tính toán, tổng quát học khu này được hạng B dưới hệ thống giải trình học đường mới của Texas.

Theo các thứ hạng được TEA công bố hôm nay, 91 phần trăm các trường HISD (251 trong 275 trường được xếp hạng) chiếm được hạng “Đạt Tiêu Chuẩn” cho niên khoá 2017-2018.

“Tôi phấn khởi về sự tiến bộ đã đạt được,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Nó cho thấy việc phân bổ nguồn tài nguyên cho vấn đề nhân viên, hỗ trợ học sinh, và dịch vụ bao gồm của Achieve 180 thì có hiệu quả. Tuy chúng tôi phân khởi về tin nhận được hôm nay, chúng tôi vẫn có nhiều việc phải làm.”

Chỉ trong ba năm, HISD đã giảm bớt số trường được coi là “Cần Cải Tiến” (IR) của tiểu bang từ 58 xuống 7. Bảy trường này là các trường đầu tiên loại “IR”, có nghĩa đây là năm đầu tiên các trường này bị xếp hạng “IR”. Thêm 17 trường “Không Xếp Hạng” vì bão Harvey nên được miễn theo tiêu chuẩn tiểu bang. Mười lăm trong 17 trường này sẽ vẫn giữ tình trạng “IR” từ năm trước, đòi hỏi phải phù hợp với kế hoạch cải tiến của tiểu bang và liên bang. Đây là số trường ít nhất của HISD có tình trạng “IR” kể từ 2012.

Sáu trong các trường không được phục vụ xứng đáng của học khu – được gọi là “Superintendent’s Schools” (trường của tổng giám đốc) – trong nhiều năm thuộc tình trạng “IR” thì đã chiếm được hạng “Đạt Tiêu Chuẩn.” Các trường đó là trường tiểu học Woodson PK-8, Blackshear, Dogan, Mading và Wesley, và Trung Học Worthing.

Bốn trường “Superintendent’s Schools” khác, Tiểu Học Highland Heights, Trung Học Henry, và các trường trung học II cấp Kashmere và Wheatley, thuộc 17 trường “Không Xếp Hạng vì bão Harvey.

Thêm vào đó, 27 trường khác thuộc Achieve 180 – các trường kém và không được phục vụ xứng đáng trong học khu – cũng được xếp hạng “Đạt Tiêu Chuẩn”.

Trong 243 trường HISD đủ điều kiện để được hạng định này, 152 trường chiếm được tối thiểu một hạng định vì thành tích về môn Anh Văn/đọc sách, toán, khoa học, hay xã hội học; sự gia tăng học vấn ngoại hạng; thành tích ngoại hạng trong việc giảm bớt thành tích học sinh; hoặc, thành tích ngoại hạng trong việc chuẩn bị hậu trung học. Mười chín trường nhận được các hạng định theo cấp độ học hành.

Lần đầu tiên theo luật “House Bill” (HB) 22, HISD và các khu học chánh khác nhận được lá thư xếp hạng dưới hệ thống xếp hạng mới A-F cho niên khoá 2017-2018. Các học khu nào được hạng A, B, C hay D thì đạt được tiêu chuẩn học vấn của tiểu bang, những trường nào được hạng F thì không đạt.

Việc xếp hạng, chính yếu dựa trên thành tích học sinh cấp tiểu và trung học I cấp về bài thi STAAR của tiểu bang. Với trung học II cấp, việc xếp hạng còn lưu đến tỉ lệ tốt nghiệp, và sự sẵn sàng lên đại học, chọn nghề và vào quân đội. Năm nay, mỗi trường vẫn được xếp hạng “Đạt Tiêu Chuẩn” hay “Cần Cải Tiến”. Vào tháng Tám 2019 các trường sẽ được xếp hạng từ A đến F lần đầu tiên.

Đây là năm đầu tiên Texas xếp hạng các khu học chánh theo hệ thống giải trình mới, mà nó lưu ý đến các yếu tố sau (còn được gọi là “domains” [lĩnh vực]) để đo lường thành tích học vấn của học khu và các trường:

Thành Tích Học Sinh – đo lường cách học sinh thi hành bài thi STAAR và các học sinh trung học II cấp thi hành thế nào về sự sẵn sàng lên đại học, chọn nghề và vào quân đội cũng như tỉ lệ tốt nghiệp.

Tiến Bộ Học Hành (Academic Growth and Relative Performance) – được chia làm hai loại nhỏ để đo lường số học sinh tiến bộ về bài STAAR so với năm trước, cũng như các trường và học khu thi hành thế nào so với các trường và học khu khác có cùng số phần trăm học sinh nghèo.

Giảm Bớt Khoảng Cách Thành Tích – đo lường cách học sinh thi hành dựa trên sắc dân, mức lợi tức, sự khuyết tật và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến học hành.

Nếu không theo điều khoản mới được đưa vào Cẩm Nang Giải Trình 2018 mới của TEA, HISD sẽ có ít hơn hai trường loại “IR”, và ít hơn hai trường loại “Không Xếp Hạng” theo Điều Khoản Bão Harvey.

Được đưa vào cẩm nang này cuối tháng Bảy, điều khoản này khẳng định rằng “Nếu một trường được hạng Phải Cải Tiến trong ba của bốn lãnh vực tính toán (Thành Tích Học Sinh, Tiến Bộ Học Hành, Thi Hành Tương Đối, Giảm Bớt Khoảng Cách), điểm cao nhất một trường có thể nhận được là 59.” Điều này cho thấy điểm cao nhất mà trường Tiểu Học Kandy Stripe Academy và Trung Học Sugar Grove có thể chiếm được là 59, có nghĩa tình trạng “IR”. Điều này cũng khiến Trung Tâm Giáo Dục Reagan K-8 và Trung Học Attucks nhận được hạng “Không Xếp Hạng” thay vì “Đại Tiêu Chuẩn vì hậu quả của Điều Khoản Bão Harvey.

Vì mục đích tính toán những năm thứ hạng liên tục, 2017 và 2019 sẽ được coi là liên tục cho các học khu và trường được hạng “Không Xếp Hạng” năm 2018 vì bão. Các học khu có thể kháng cáo quyết định này, kể cả việc ban bố các miễn trừ.

Những kháng cáo sẽ được quyết định vào cuối năm 2018.